Опис дисциплін вільного вибору
для студентів груп КІ, сКІ, КЕ, сКЕ, МІ

Освітній ступень «бакалавр»

Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту

Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень навчання в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь застосування алгоритмів навчання та логічного програмування для створення інтелектуальних систем.

Мета курсу – формування знань основних положень і підходів до навчання в системах штучного інтелекту та вмінь будувати логічне виведення і реалізовувати на практиці базові алгоритми навчання для систем штучного інтелекту, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів базових теоретичних знань з основ теорії нейронних мереж та символьного навчання;
 • опанування практичними вміннями із застосування алгоритмів навчання для створення систем розпізнавання образів, класифікації та інших систем з інтелектуальними функціями;
 • засвоєння сутності логічного програмування;
 • формування у студентів умінь створювати інтелектуальні системи засобами логічного програмування.

Математичні основи подання знань

Математичні основи подання знань – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних математичних положень, що використовуються для подання знань в системах штучного інтелекту, та формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння з математичних основ подання знань в системах штучного інтелекту, моделей подання знань та методів роботи з ними, сприяти розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про основні поняття математичних основ подання знань та методів роботи з ними;
 • опанування студентами знаннями з побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний аналіз міркувань, знаходити гіпотези та наслідки з них;
 • вміння розв’язувати логічні задачі;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій;
 • характеристика основних моделей подання знань.

Моделі подання знань

Моделі подання знань – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень подання знань в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – з’ясування теоретичних засад з основних моделей подання знань в системах штучного інтелекту, формування практичних умінь формалізувати міркування та логічно їх аналізувати, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • характеристика основних моделей подання знань;
 • набуття студентами умінь реалізовувати логічну та інші моделі подання знань та застосовувати машину виведення при розв’язуванні практичних задач;
 • ознайомлення студентів з етапами побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний аналіз міркувань, знаходити гіпотези та наслідки з них;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій.

Методи прогнозування

Методи прогнозування – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологічні основи прогнозування соціально-економічних та екологічних процесів.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань вибору та застосування математичних методів для прогнозування стану об’єктів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з поняттям, цілями та завданням прогнозування, етапами та принципами створення прогнозів;
 • розкриття сутності передбачення, його схожості та відмінності від планування;
 • характеристика видів та призначення прогнозів, їх методів та параметів;
 • ознайомлення з інформаційним забезпеченням прогнозування;
 • з’ясування сутності методів екстраполяції, експоненційного згладжування, згладжування усередненням і сезонного прогнозування;
 • опанування знань про методи оцінки прогнозів.

Управління організаційними системами

Управління організаційними системами – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої  є види, методи та засоби управління організаційними системами.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань системного аналізу організації та вибору релевантних методів її управління.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів систематизовані і ґрунтовні знання та практичні навички щодо принципів управління організаційних систем.
 • розкриття сутності аналізу організаційних систем;
 • ознайомлення з характеристикою систем управління;
 • розкриття сутності класифікації соціальних організацій;
 • ознайомлення зі структурою управління організацією;
 • розкриття основних принципів організаційного проектування;
 • характеристика організаційних змін та інноваційних перетворень.

Етнологія

Етнологія – навчальна дисципліна, яка досліджує етнічні процеси, особливості культури і побуту етнічних смілостей.

Мета курсу – сформувати у студентів уявлення про особливості духовної і матеріальної культури українського народу та інших народів, що проживають в Україні.

Завдання курсу:

 • засвоїти основні методи безпосереднього спостереження і польових досліджень;
 • визначення актуальних проблем розвитку української етнології;
 • знання про межі етнічної території та етнічні спільності в України;
 • вивчення концепцій етногенезу українців, засновані на теорії автохтонності;
 • опанування знаннями про господарсько-культурні типи, історико-етнографічне районування України.

Українознавство

Українознавство (україністика або україніка) – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення економічної, політичної, соціальної, культурної, історичної проблематики України, а також життя української діаспори за кордоном.

Мета курсу –  з’ясування теоретичних засад та вивчення історико-культурних особливостей українського народу, сучасних етнонаціональних процесів.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами предмету навчальної дисципліни як інтеграційної системи знань про Україну і українців;
 • з’ясування основних етапів формування соціальної структури українського етносу і нації;
 • вироблення у студентів навиків орієнтуватися в проблемах сучасної етнополітики;
 • опанування знань про етногенез українського народу, його етнічну територію;
 • обговорення проблем сучасних етнодержавотворчих процесів;
 • ознайомлення з етапами формування української діаспори за кордоном.

Електротехніка та електроніка

Електротехніка та електроніка – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні поняття і закони теорії електричних і магнітних кіл, методи аналізу лінійних та нелінійних ланцюгів в перехідному і усталеному режимах, принцип дії і характеристики електротехнічних пристроїв, а також компонентів та вузлів електронної апаратури, методи їх розрахунку.

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові, розрахунку та застосуванню електричних кіл постійного, змінного та імпульсного струмів, по вибору та застосуванню трансформаторів і електричних машин, по параметрам, розрахунку та застосування дискретних активних та пасивних електронних приладів, по застосуванню інтегральних аналогових та цифрових пристроїв.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань побудови, аналізу та розробки електричних схем;
 • засвоєння конструкцію сучасних електронних приладів їх структурну та схемотехнічна будова;
 • вироблення у студентів навиків виконувати розрахунки складних електричних кіл;
 • набуття навиків з використання електровимірювальної апаратури;
 • засвоєння принципів дії напівпровідникових приладів і принципів дії перетворювальної техніки на їх базі;
 • вивчення елементної бази аналогової і цифрової електроніки;
 • проведення розрахунків найпростіших підсилювачів, генераторів, стабілізаторів і перетворювачів електричних сигналів.

Комп’ютерна електроніка

Комп’ютерна електроніка – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення технологій і методів проектування та створення вузлів, блоків і компонентів робототехніки за допомогою вбудованих систем передачі, зберігання, обробки і видачі інформації;

Мета курсу вивчення сучасних технологій проектування та створення вузлів, блоків і компонентів робототехніки за допомогою вбудованих систем.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасні вбудовані системи Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, STM32 і тд;
 • проектування та розробка мобільних роботів за допомогою вбудованих систем;
 • проектування та розробка електронних систем за допомогою вбудованих систем;
 • проектування та розробка елементів і функціональних модулів автоматизації за допомогою вбудованих систем;
 • розробка ПЗ для вбудованих систем.

Основи управління ризиками

Основи управління ризиками – навчальна дисципліна , орієнтована на вивчення основ якісного і кількісного аналізу та управління ризиками, вміння прогнозувати та передбачати можливі ризики в невизначених умовах.

Мета курсу –  здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань аналізу, моделювання та управління ризиками під час роботи в умовах невизначеності (неповної інформації) для здійснення раціонального вибору з множинних можливих, альтернативних варіантів і здатності йти на ризик у розумних (допустимих) межах.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами основних принципів здійснення аналізу ризику
 • з’ясування основних принципів моделювання ризику;
 • засвоїти основні критерії прийняття рішень в умовах ризику;
 • опанування знань про методи врахування та управління ризиками;
 • вироблення у студентів навиків самостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й проводити відповідні обчислення та програмні комплекси;
 • навчити студентів контролювати, моделювати й враховувати ризик та керувати ним, застосовуючи відповідні метод.

Управління організаційними системами

Управління організаційними системами –це навчальна дисципліна, що займається розробкою і практичним застосуванням методів і моделей найбільш ефективного управління системами різного органі- заційного рівня ієрархії.

Мета курсу –  вивчення можливостей практичного застосування методів управління організа- ційними системами, що функціонують в умовах невизначеності та набуття навичок їх застосування

Завдання курсу:

 • з’ясувати моделі вибору організаційних критеріїв методом аналізу ієрархій;
 • вироблення у студентів навиків самостійно здійснювати структурний аналіз організаційних систем;
 • здобуття студентами вміння формувати альтернативи та експертні сценарії;
 • засвоїти моделі стимулювання в організаційних системах;
 • ознайомитися з ігровими моделями управління організаційними системами.

Управління проектами інформатизації

Управління проектами інформатизації – це навчальна дисципліна, вивчення якої базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу. Вона передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Мета курсу –  формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх сферах діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інформатизації різних типів та видів.

Завдання курсу

 • засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;
 • оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;
 • ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації;
 • отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами;
 • навчитися застосовувати набуті знання з управління проектами при здійсненні проектів інформатизації соціально-економічний об’єктів, реінжинірингу бізнес-процесів, консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням інформаційних технологій.

Функціональний аналіз

Предметом функціонального аналізу є застосування понять функціонального аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття: множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач функціонального аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи функціонального аналізу;
 • сформування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Опуклий аналіз

Предметом опуклого аналізу є застосування понять опуклого аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття опуклих множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач опуклого аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи опуклого аналізу;
 • сформування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Математичні методи оптимізації

Предметом математичних методів оптимізації є застосування понять теорії оптимізації для знаходження екстремумів функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подати у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, сформувати практичні навички їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищити рівень математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглибити знання з питань, які стосуються коректності постановки задачі, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Системний аналіз

Системний аналіз – це навчальна дисципліна, що вивчає принципи, методи та засоби дослідження складних об’єктів за допомогою представлення їх як систем та аналізу цих систем.

Мета курсу –  забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач

Завдання курсу:

 • оволодіння студентами теоретичними положеннями та практичними навичками з основ теорії систем та системного аналізу складних організаційно-технічних систем;
 • знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики; здатність розв’язувати практичні науково-технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру;
 • з’ясування методів вирішення соціальних, інструментальних, загальнонаукових і професійних завдань;
 • засвоєння методів проведення аналізу і синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації;
 • вироблення у студентів навиків аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи;
 • оволодіти вмінням аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язування задач проектування ІС за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності, тощо;
 • застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення інформаційних систем та технологій;
 • виробити здатність до генерації нових ідей і варіантів розв’язання задач, до комбінування та експериментування, до оригінальності, конструктивності, економічності та простих рішень;
 • вміти обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні.

Математичні методи дослідження операцій

Предметом математичних методів дослідження операцій є застосування понять теорії дослідження операцій та оптимізації для побудови моделей на знаходження екстремумів функції при наявності обмежень.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються коректності постановки задач, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Методи оптимізації та дослідження операцій

Предметом методів оптимізації та дослідження операцій є  застосування понять теорії оптимізації та дослідження операцій для побудови моделей на знаходження екстремумів функції при наявності обмежень.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються коректності постановки задач, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Моделювання соціально-економічних процесів

Моделювання соціально-економічних процесів – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є соціально-економічні процеси та засоби розробки їх моделей.

Мета курсу – забезпечити умови для оволодіння студентами теоретичних знань про технології та засоби моделювання соціально-економічних та екологічних процесів, зокрема в реальних умовах, а також придбання практичних навичок моделювання та аналізу соціально-економічних та екологічних процесів за допомогою сучасних програмних інструментів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з теоретичними основами моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
 • розкриття сутності методів побудови та використання моделей для прогнозування і оптимізації реальних соціально-економічних та екологічних процесів;
 • ознайомлення зі стандартами IDEF моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
 • розвиток практичних навичок моделювання та аналізу соціально-економічних та екологічних процесів організації.

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є принципи управління інвестиційною та інноваційною діяльністю медичного закладу в системі охорони здоров’я.

Мета курсу – оволодіння студентами сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку; формування практичних навичок з розробки інвестиційної та інноваційної стратегії медичного закладу; порядку підготовки та розгляду реальних інвестиційних проектів та інноваційної проектної документації; формування інвестиційного портфеля підприємства, його оцінки та оперативного управління ним.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з економічною сутністю інвестицій та їх місцем у системі економічних знань;
 • визначити пріоритети інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств;
 • ознайомити з методикою оцінювання та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств.

Нейронні мережі

Нейронні мережі – навчальна дисципліна, яка розглядає методи побудови нейронних мереж та принципи їх практичного використання.

Мета курсу – формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи з технологіями автоматизованого інтелектуального аналізу даних та вивчення основних тенденцій розробки та застосування нейронних мереж.

Завдання:

 • розгляд теоретичних і практичних аспектів теорії нейронних мереж;
 • опанування принципами навчання нейронних мереж та їх практичного використання.

Генетичні алгоритми

Генетичні алгоритми – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації.

Мета курсу – розгляд алгоритмів пошукової оптимізації, заснованих на математичному моделюванні біологічних механізмів еволюції в живій природі за допомогою принципів популяційної генетики, які дозволяють знаходити оптимальні або близькі до них (субоптимальні) рішення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів уявлень про механізми еволюційної адаптації;
 • ознайомлення з методами розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації;
 • отримання практичних навичок пошуку рішень при розв’язанні прикладних екстремальних комбінаторних задач переборного типу.

Паралельні обчислювальні процеси

Вся історія розвитку високопродуктивних обчислювальних систем – це історія реалізації ідей паралельної обробки на тому або іншому етапі розвитку комп’ютерних технологій, природно, у поєднанні зі збільшенням частоти роботи електронних схем.

Мета курсу – викладання дисципліни є вивчення принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • засвоїти принципи паралельних обчислень;
 • вивчити та практично закріпити застосування семафорів та семафорних примітивів;
 • засвоїти та практично закріпити використання моніторів;
 • опанувати використання операторів мови JAVA з вбудованими моніторними примітивами.

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка – навчальна дисципліна, яка вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту. Її основне призначення – візуальна побудова зображення графічного об’єкта по його опису і збереження зображень в інші формати.

Мета курсу – сформувати у студентів знання та вміння, необхідні для свідомого й компетентного застосування в програмуванні алгоритмів побудови та обробки комп’ютерних зображень.

Завдання курсу:

 • освоєння студентами основних методів застосування складних структур, за допомогою яких подаються графічні об’єкти;
 • освоєння студентами основних методів алгоритмізації подання зображень та їх перетворень;
 • розгляд та вивчення основних існуючих алгоритмів роботи із графічними зображеннями.

Програмування інтернет

Програмування інтернет – навчальна дисципліна, яка розглядає різноманітні підходи до побудови Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завданнями курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Web-технології та Web-дизайн

Web-технології та Web-дизайн – навчальна дисципліна, яка розглядає принципи Web-програмування, а також методи їх використання при розробці Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завдання курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Технології комп’ютерного проектування

Технології комп’ютерного проектування – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення технологій і методів проектування комп’ютерних систем за допомогою САПР.

Мета курсу – побудова моделей для опису предметної області комп’ютерного проектування систем і об’єктів управління та технологічних процесів різного призначення;

Завдання курсу:

 • опанування методології та математичних основ комп’ютерного проектування;
 • опанування моделей комп’ютерних систем та об’єктів управління за допомогою методів та інструментів CALS-технологій;
 • розроблення інформаційного забезпечення проекту ІС з обґрунтуванням та вибором певних стандартів та СASE-засобів проектування на основі аналізу складних систем та об’єктів управління;
 • формування у студентів навиків розробки раціональних методів створення та дослідження створюваних моделей, проведення їх якісне та кількісне дослідження, користування сучасними програмними пакетами САПР;
 • Розв’язання найпростіших прикладних задач і створення математичних моделей, реальних об’єктів і систем за допомогою CAD/CAM/CAE.

Розподілені бази даних в системах еколого-економічного моніторингу

Розподілені бази даних в системах еколого-економічного моніторингу – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи керування розподіленими базами даних, механізми обробки запитів та оптимізації.

Мета курсу – розгляд розподілених систем управління базами даних, методів обробки інформації і технологій керування розподіленими базами даних в цілому та її транзакціями (паралелізм і відновлення), отримання навичок реалізації РБД на базі хмарних сервісів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з розподіленими системами управління базами даних та методами обробки інформації і технологіями керування розподіленими базами даних;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються методики проектування, функціонування, принципів і організації сучасних баз даних;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями та системами.

Моніторинг та методи контролю довкілля

Моніторинг та методи контролю довкілля – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи та засоби спостереження та контролю стану об’єктів довкілля.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань моніторингу стану об’єктів довкілля  та методів контролю їх якості. 

Завдання курсу:

 • ознайомлення з поняттям моніторингу довкілля, його предметом, об’єктами, суб’єктами, завданням;
 • розкриття сутності класифікації моніторингу довкілля за методами спостереження, масштабами досліджень, за характером узагальнення інформації;
 • характеристика методів отримання первинної і вторинної інформації в процесі моніторингу довкілля;
 • ознайомлення зі структурою та функціями державної системи моніторингу довкілля;
 • опанування знань про види, призначення та принципи функціонування інформаційно-вимірювальних систем;
 • з’ясування сутності вольтамперометрії та кулонометрії, хроматографії, атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

Розробка корпоративних інформаційних систем

Розробка корпоративних інформаційних систем – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є вивчення принципів розподіленої обробки даних та сучасних програмних засобів для її проектування та реалізації.

Мета курсу – розгляд основних характеристик, властивостей і принципів використання сучасних корпоративних інформаційних систем для розподіленої обробки даних.

Завдання курсу:

 • вивчення сучасних корпоративних інформаційних систем, їх характеристик, властивостей, принципів проектування та використання;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними платформами для розробки корпоративних інформаційних систем і реалізації хмарних обчислень.

Спеціалізовані експертні системи

Спеціалізовані експертні системи – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування спеціалізованих експертних систем та методи і засоби роботи зі знаннями.

Мета курсу – вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями, а також засобів проектування знання-орієнтовних систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень.

Завдання курсу:

 • вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями;
 • вивчення методології проектування спеціалізованих експертних систем;
 • ознайомлення з оболонками для створення спеціалізованих експертних систем.

Сучасні технології розробки WEB-додатків

Технології створення WEB-додатків – навчальна дисципліна, в якій розглядаються технології розробки веб-додатків, тобто послідовності дій, які необхідно виконати, використовуючи певні засоби для того, щоб створити прикладну програму.

Мета курсу – формування теоретичних знань і практичних засад у галузі проектування та експлуатації веб-додатків з використанням технологій сторони серверу.

Завдання курсу:

 • знайомство студента з технологіями застосування мов розмітки і мов опису зовнішнього вигляду документа CSS в клієнтських додатках;
 • ознайомлення з технологіями застосування мов веб-програмування в клієнтських додатках;
 • ознайомлення з технологіями застосування Node.JS в серверних додатках;
 • освоєння та застосування засобів розробки веб-додатків;
 • вміння застосування сучасних Web-технологій для створення веб-додатків.