Опис дисциплін вільного вибору
для студентів груп КМ, сКМ, МК

Освітній ступень «бакалавр»

Генетичні алгоритми

Генетичні алгоритми – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації.

Мета курсу – розгляд алгоритмів пошукової оптимізації, заснованих на математичному моделюванні біологічних механізмів еволюції в живій природі за допомогою принципів популяційної генетики, які дозволяють знаходити оптимальні або близькі до них (субоптимальні) рішення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів уявлень про механізми еволюційної адаптації;
 • ознайомлення з методами розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації;
 • отримання практичних навичок пошуку рішень при розв’язанні прикладних екстремальних комбінаторних задач переборного типу.

Експертні системи в медицині

Експертні системи в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування спеціалізованих експертних систем та методи і засоби роботи зі знаннями.

Мета курсу – вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями, а також засобів проектування знання-орієнтовних систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень.

Завдання курсу:

 • вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями;
 • вивчення методології проектування спеціалізованих експертних систем;
 • ознайомлення з оболонками для створення спеціалізованих експертних систем.

Електроніка обчислювальних систем

Електроніка обчислювальних систем – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення методів і засобів проектування та створення електронних вузлів, блоків і компонентів електронних пристроїв обчислювальних систем, призначених для збору, передачі, зберігання, обробки і видачі інформації.

Мета курсу – опанувати та набути знання по проектуванню та створенню електронних вузлів, блоків і компонентів електронних пристроїв обчислювальних систем.

Завдання курсу:

 • засвоєння основних методів проектування електронних вузлів, блоків і компонентів електронних пристроїв обчислювальних систем;
 • опанування методів діагностики елементної бази електронних вузлів та блоків обчислювальних систем;
 • набуття навиків у студентів визначати фізичні величини та сигнали приводити їх математичний опис;
 • опанування студентами засобів сучасної цифрової вимірювальної техніки;
 • засвоєння принципів дії електронних пристроїв: вимірювальний перетворювач, масштабний перетворювач, компаратор, перетворювач сигналів їх параметри і характеристики.

Електротехніка та електроніка

Електротехніка та електроніка – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні поняття і закони теорії електричних і магнітних кіл, методи аналізу лінійних та нелінійних ланцюгів в перехідному і усталеному режимах, принцип дії і характеристики електротехнічних пристроїв, а також компонентів та вузлів електронної апаратури, методи їх розрахунку.

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові, розрахунку та застосуванню електричних кіл постійного, змінного та імпульсного струмів, по вибору та застосуванню трансформаторів і електричних машин, по параметрам, розрахунку та застосування дискретних активних та пасивних електронних приладів, по застосуванню інтегральних аналогових та цифрових пристроїв.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань побудови, аналізу та розробки електричних схем;
 • засвоєння конструкції сучасних електронних приладів, їх структурної та схемотехнічної будови;
 • вироблення у студентів навиків виконувати розрахунки складних електричних кіл;
 • набуття навиків з використання електровимірювальної апаратури;
 • засвоєння принципів дії напівпровідникових приладів і принципів дії перетворювальної техніки на їх базі;
 • вивчення елементної бази аналогової і цифрової електроніки;
 • проведення розрахунків найпростіших підсилювачів, генераторів, стабілізаторів і перетворювачів електричних сигналів.

Інженерна графіка

Інженерна графіка – вибіркова навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є дво- та тривимірні об’єкти; способи та методи їх побудови та перетворення; програмні засоби для побудови технічних креслень за нормативами та стандартами.

Мета курсу – підготовка студентів до професійної діяльності в у сфері підготовки технічних креслень; з використанням сучасних програмних засобів побудови технічних креслень.

Завдання курсу:

 • формування знань з основ нарисної геометрії на площині і у тривимірному просторі, з методів перетворення тривимірних об’єктів;
 • формування знань з основ побудови технічних креслень (класичного складального креслення та деталювання, креслення мікросхем) з дотриманням нормативів та стандартів;
 • формування вмінь з побудови об’єктів та їх проекцій із застосуванням спеціалізованих програмних засобів для побудови об’єктів нарисної геометрії;
 • формування вмінь з побудови технічних креслень (класичного складального креслення, деталювання та креслення мікросхем) з дотриманням нормативів та стандартів;
 • набуття навичок з аналізу та перевірки побудованих креслень.

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка – навчальна дисципліна, яка вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту. Її основне призначення – візуальна побудова зображення графічного об’єкта по його опису і збереження зображень в інші формати.

Мета курсу – сформувати у студентів знання та вміння, необхідні для свідомого й компетентного застосування в програмуванні алгоритмів побудови та обробки комп’ютерних зображень.

Завдання курсу:

 • освоєння студентами основних методів застосування складних структур, за допомогою яких подаються графічні об’єкти;
 • освоєння студентами основних методів алгоритмізації подання зображень та їх перетворень;
 • розгляд та вивчення основних існуючих алгоритмів роботи із графічними зображеннями.

Математичні методи оптимізації

Математичні методи оптимізації – навчальна дисципліна, яка  застосовує поняття теорії оптимізації для знаходження екстремумів функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання курсу:

 • подати у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, сформувати практичні навички їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищити рівень математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглибити знання з питань, які стосуються коректності постановки задачі, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Методи та системи штучного інтелекту в медицині

Методи та системи штучного інтелекту в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія побудови інтелектуальних систем.

Мета курсу – розгляд методології побудови інтелектуальних систем, а також інтелектуальних методів обробки інформації.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними етапами досліджень в галузі штучного інтелекту;
 • вивчення призначення, загальної структури та основних типів інтелектуальних систем;
 • вивчення базових підходів до розробки систем штучного інтелекту;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Мови високого рівня

Мови високого рівня – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої мови програмування високого рівня та їх застосування у процесі розробки програмних продуктів, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних задач.

Мета курсу – поглиблення знань студентів стосовно основних концепцій сучасних мов програмування, формування у них систематичних компетентностей з теорії та практики програмування на мовах високого рівня, формування цілісного уявлення про загальні властивості мов програмування високого рівня.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основами сучасного програмування;
 • отримання навичок використання ефективних алгоритмів для створення програм;
 • оволодіння сучасними методами та засобами проектування програм

Мова програмування C, С++

Мова програмування C, С++ – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої мови програмування С та С++ та їх застосування у процесі розробки сучасних програмних продуктів.

Мета курсу – поглиблення знань студентів із  загальної методології побудови програмного забезпечення, принципів, методів та прикладів програмування в середовищі .NET на мові C++.

Завдання курсу:

 • оволодіти засобами сучасного проектування програмного забезпечення;
 • знання про етапи побудови програмного продукту;
 • концептуальні поняття програмування в середовищі .NET;
 • мову програмування С++ в середовищі .NET;
 • освоїти можливості інтегрованого середовища розробки додатків С ++;
 • знання про технології візуального проектування;
 • опанування принципами використання класів бібліотеки візуальних компонентів.

Паралельні обчислювальні процеси

Паралельні обчислювальні процеси – навчальна дисципліна, яка вивчає історію розвитку високопродуктивних обчислювальних систем на основі паралельної обробки на тому або іншому етапі розвитку комп’ютерних технологій, у поєднанні зі збільшенням частоти роботи електронних схем.

Мета курсу – викладання дисципліни є вивчення принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • засвоїти принципи паралельних обчислень;
 • вивчити та практично закріпити застосування семафорів та семафорних примітивів;
 • засвоїти та практично закріпити використання моніторів;
 • опанувати використання операторів мови JAVA з вбудованими моніторними примітивами.

Прикладна електроніка

Прикладна електроніка – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення методів і засобів проектування та побудови електронних блоків і вузлів, приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для прийому, передачі, обробки та зберігання інформації в медичній техніці.

Мета курсу – проектування і розробка ефективних методів побудови блоків і вузлів перетворення, зберігання та обробки сигналів медичної апаратури.

Завдання курсу:

 • опанування властивостей основних функціональних вузлів аналогової і цифрової електроніки, яка застосовується в медичній техніці;
 • використання операційних підсилювачів для побудови різних схемотехнічних рішень для перетворення медичних сигналів;
 • опанування знань про цифрові інтегральні схеми, режими роботи, параметри і характеристики, особливості застосування при розробці цифрових пристроїв;
 • ознайомлення з принципами роботи генераторів прямокутних, трикутних та пилкоподібних імпульсів, мультивібраторів;
 • формування у студентів навиків побудови діод-резистивних, діод-транзисторних і транзисторних-транзисторних схем реалізації булевих функцій і TТЛ схем.

Прикладна теорія цифрових автоматів

Прикладна теорія цифрових автоматів – це навчальна дисципліна, що охоплює логічні, математичні та технічні основи, базові принципи, поняття та моделі, методи аналізу та синтезу логічних комбінаційних схем, цифрових автоматів, що є базовими логічними моделями сучасних комп’ютерних систем та систем контролю й управління.

Мета курсу полягає у вивченні методів подання чисел в ЕОМ, алгоритмів виконання основних арифметичних та логічних операцій з числами в різних системах числення, основ математичної логіки, аналізу та синтезу цифрових операційних та керуючих автоматів для розвитку у студентів фахового стилю мислення та надання глибоких й міцних знань з комп’ютерної логіки, необхідних для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та для практичної інженерної діяльності.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з комп’ютерною арифметикою (переведення чисел в різні системи числення та правила виконання арифметико-логічних операцій) необхідною для синтезу операційних автоматів;
 • ознайомити з логічними основами цифрових автоматів;
 • формувати вміння аналізувати та синтезувати цифрові автомати в різних базисах;
 • застосовувати методи мінімізаціїбулевих функцій та синтезу цифрових автоматів;
 • розробляти алгоритми функціонування арифметичних пристроїв на підставі форми подання інформації, алгоритмів виконання арифметичних операцій врізних системах числення;
 • розробляти комбінаційні схеми для реалізації системи перемикальних функцій у заданому елементному базисі;
 • виконувати абстрактний синтез цифрових автоматів.
 • виробити у студентів вміння використовувати набуті знання при розробці пристроїв, які містять комбінаційні схеми та цифрові автомати з пам’яттю.

Програмування логічних контролерів

Програмування логічних контролерів – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення технологій і методів промислової автоматизації за допомогою мікропроцесорних систем керування.

Мета курсу оволодіти та набути студентами знань про сучасні методи проектування проектних рішень вузлів, блоків і елементів автоматизації за допомогою вбудованих мікропроцесорних систем і промислових контролерів.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасну структуру та внутрішню організацію програмовано-логічних контролерів (ПЛК);
 • вивчення й дослідження основних питань організації вводу/виводу керуючої та службової інформації в промислових системах автоматики на базі ПЛК;
 • опанування знань студентами про сучасні мови та методи програмування ПЛК;
 • вироблення у студентів навиків проектування систем автоматики на базі ПЛК;
 • розробка ПЗ для систем автоматизації на базі ПЛК: Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi Electric.

Програмування мікроконтролерів

Програмування мікроконтролерів – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення методів і засобів програмування сучасних мікроконтролерів вбудованих систем передачі, зберігання, обробки і видачі інформації.

Мета курсу вивчення сучасних мікроконтролерів та вбудованих систем на їх базі, методи та засоби програмування.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасні мікроконтролери та їх архітектуру;
 • програмування мікроконтролерів їх спряження з периферійними пристроями;
 • вивчення й дослідження сучасних мікроконтролерів та використання їх в вбудованих системах: Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, STM32 і тд;
 • вироблення знань у студентів про проектування схем спряження мікроконтролерів з аналоговими датчиками і графічними індикаторами;
 • проектування та розробка ПЗ вбудованих систем на мікроконтролерах.

Основи паралельних обчислень

Основи паралельних обчислень – навчальна дисципліна, яка розглядає обчислювальні системи з розподіленою пам’яттю, в яких процесори функціонують незалежно один від одного. Для організації паралельних обчислень в таких умовах необхідно мати можливість розподіляти обчислювальне навантаження та організувати інформаційну взаємодію (передачу даних) між процесорами.

Мета курсу – опанувати стандарт МРІ, який забезпечує інтерфейс передачі даних. МРІ – це стандарт, якому повинні задовольняти засоби організації передачі повідомлень. Далі, МРІ – це програмні засоби, які забезпечують можливості передачі повідомлень і при цьому відповідають всі вимогам стандарту МРІ. Так, за стандартом ці програмні засоби повинні бути організовані у вигляді бібліотек програмних функцій (бібліотека МРІ) і повинні бути доступними для найбільш використовуваних алгоритмічних мов С та Fortran. Подібну “двоїстість” МРІ слід враховувати при використанні термінології.

Завдання курсу:

 • засвоїти основи передачі повідомлень;
 • опанувати та засвоїти парні та колективні передачі повідомлень;
 • засвоїти основний набір функцій МРІ;
 • навчитись визначати кількість та ранг процесу.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування; зміст і структура типових бібліотек класів і шаблонів; технологія створення об’єктно-орієнтованих додатків.

Мета курсу – надання студентам теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій щодо застосування принципів об’єктно-орієнтованого програмування для розробки сучасних програмних засобів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основами об’єктно-орієнтованого програмування;
 • отримання навичок використання класів, механізмів наслідування, інкапсуляції, поліморфізму;
 • оволодіння сучасними методами та засобами об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування програмних систем різного призначення.

Опуклий аналіз

Опуклий аналіз – навчальна дисципліна, яка спрямована на застосування понять опуклого аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття опуклих множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач опуклого аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання курсу:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи опуклого аналізу;
 • сформування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Основи управління ризиками в медицині

Основи управління ризиками в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої  є методи та засоби аналізу, моделювання та управління ризиками в медичній галузі та діагностиці.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань аналізу, моделювання та управління ризиками під час роботи в умовах невизначеності (неповної інформації) для здійснення раціонального вибору з множини можливих, альтернативних варіантів і здатності йти на ризик у розумних (допустимих) межах.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів систематизовані і ґрунтовні знання та практичні навички щодо аналізу, моделювання та управління ризиками.
 • розкриття основних принципів здійснення аналізу ризику;
 • розкриття основних принципів моделювання ризику;
 • ознайомлення з основними критеріями прийняття рішень в умовах ризику та їх застосуванні в практичній діяльності;
 • ознайомлення з основними методами обліку та управління ризиками.

Розподілені системи

Мета курсу – вивчення студентами принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різноманітних комп’ютерних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з основними парадигмами паралельного програмування;
 • придбання практичних навичок використання пакетів паралельного програмування;
 • підготовка до виконання дипломних проектів та кваліфікаційних робіт, тематика яки пов’язана з дослідженням та проектуванням паралельних алгоритмів прикладних задач.
 • вивчення стандартів паралельного програмування (таких як MPI та OpenMP) та їх реалізацій;
 • вивчення організації структур розподілених систем;

Розробка мобільних додатків

Розробка мобільних додатків – навчальна дисципліни, яка вивчає розробку програм для роботи на мобільних пристроях.

Мета курсу – засвоєння необхідних знань щодо технологій створення додатків, які базуються на сучасних мобільних платформах.

Завдання курсу:

 • засвоєння основних етапів і особливостей процесу проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв;
 • технологій та інструментів проектування мобільних додатків для сучасних мобільних платформ;
 • основних шляхів задоволення вимог, бажань, потреб організацій, бізнесу, суспільства та окремих осіб завдяки використанню мобільних бізнес-рішень.

Теорія інформації і кодування

Теорія інформації і кодування – навчальна дисципліна, в якій за допомогою математичних методів вивчаються способи вимірювання кількості інформації, що міститься в будь-яких повідомленнях, способи кодування для економічного подання повідомлень і надійної передачі їх каналами зв`язку з завадами.

Мета курсу – надання студентам знань з основ теорії інформації та теорії кодування інформації, оволодіння методами програмної реалізації алгоритмів кодування з виявленням та виправленням помилок, стиснення даних та визначення кількісної міри інформації.

Завдання курсу:

 • забезпечення умов для освоєння студентами знань з основ теорії інформації та кодування як підґрунтя для розв’язання задач, що виникають при побудові математичних моделей каналів зв’язку;
 • створення умов для розвитку математичного мислення та навичок реалізації алгоритмів ефективного кодування в програмних кодах.

Технології комп’ютерного проектування

Технології комп’ютерного проектування – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення технологій і методів проектування комп’ютерних систем за допомогою САПР.

Мета курсу – побудова моделей для опису предметної області комп’ютерного проектування систем і об’єктів управління та технологічних процесів різного призначення;

Завдання курсу:

 • опанування методології та математичних основ комп’ютерного проектування;
 • опанування моделей комп’ютерних систем та об’єктів управління за допомогою методів та інструментів CALS-технологій;
 • розроблення інформаційного забезпечення проекту ІС з обґрунтуванням та вибором певних стандартів та СASE-засобів проектування на основі аналізу складних систем та об’єктів управління;
 • формування у студентів навиків розробки раціональних методів створення та дослідження створюваних моделей, проведення їх якісне та кількісне дослідження, користування сучасними програмними пакетами САПР;
 • розв’язання найпростіших прикладних задач і створення математичних моделей, реальних об’єктів і систем за допомогою CAD/CAM/CAE.

Типові мікропроцесорні набори

Типові мікропроцесорні набори – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є архітектура мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі мікропроцесорного комплекту (МПК) К 1804 та сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові архітектури мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі МПК К 1804 та проектуванню і розробки елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань системно-структурного та функціонального проектування процесора на базі МПК К 1804;
 • опанування знань про сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки;
 • вироблення у студентів навиків розробки цифрової техніки на інтегральних схемах з програмованою структурою;
 • опанування знань студентами про сучасні методи проектування цифрових систем на ПЛІС з використання мови описання апаратури (VHDL).
 • проектування та розробка елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС FPGA Virtex.

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є принципи управління інвестиційною та інноваційною діяльністю медичного закладу в системі охорони здоров’я.

Мета курсу: оволодіння студентами сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку; формування практичних навичок з розробки інвестиційної та інноваційної стратегії медичного закладу; порядку підготовки та розгляду реальних інвестиційних проектів та інноваційної проектної документації; формування інвестиційного портфеля підприємства, його оцінки та оперативного управління ним.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з економічною сутністю інвестицій та їх місцем у системі економічних знань;
 • визначити пріоритети інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств;
 • ознайомити з методикою оцінювання та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств;
 • розкрити сутність основних методів вибору оптимального інвестиційного портфеля;
 • ознайомити з поняттям, змістом, задачами і функціями інноваційної діяльності;
 • розкрити сутність стратегічного управління інноваціями;
 • охарактеризувати особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

Функціональний аналіз

Функціональний аналіз – навчальна дисципліна, яка застосовує поняття функціонального аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач функціонального аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання курсу:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи функціонального аналізу;
 • формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Освітній ступінь «магістр»

Біомедична кібернетика та телемедицина

Біомедична кібернетика та телемедицина – це навчальна дисципліна, орієнтована на проектування, розробку та практичне застосування медичних інформаційних  систем, медичної кібернетики та телемедицини.

Мета курсу полягає у отриманні студентами систематизованого уявлення про кібернетичні принципи функціонування біологічних систем та побудову інформаційних систем телемедицини.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з науковим апаратом та сферою застосування біомедичної кібернетики;
 • поглиблення знань студентів щодо структурної моделі формування знань медичної кібернетики за рахунок використання інформаційних технологій та їх застосування в медицині;
 • формування у студентів цілісного уявлення про різні напрямки використання кібернетичних підходів у медицині;
 • набуття студентами навичок створення та налагодження телемедичних інформаційних систем.

Інформаційні технології в медицині

Інформаційні технології в медицині – це навчальна дисципліна, орієнтована на розробку та практичне застосування інформаційних  систем в медичній галузі.

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із методами та засобами, які ґрунтуються на використанні інформаційних технологій і спрямовані на вирішення завдань біологічної та медичної спрямованості, вироблення навичок роботи із існуючими новітніми розробками теоретичного та прикладного характеру в галузі комп’ютерних наук, визначення їх подальшого використання та значення для медицини й охорони здоров’я.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку медичних інформаційних систем та їх використання в охороні здоров’я;
 • ознайомлення студентів з сучасними стандартами в медичній інформатиці та формування вмінь проводити трансформацію інформації у відповідності до сучасних стандартів медицини;
 • формування вмінь використовувати статистичну обробку та представлення інформації в медико-інформаційних системах;
 • поглиблення знань та вмінь з використання інформаційних технологій по наданню дистанційних медичних послуг та особливостей роботи експертних систем медичного спрямування;
 • набуття студентами навичок побудови архітектури єдиного медико-інформаційного простору.