Чисельні методи в інформатиці

Чисельні методи курс лекцій

Супруненко О.О. Чисельні методи в інформатиці. Курс лекцій: для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 050101 «Комп’ютерні науки», 050103 «Програмна інженерія». – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 132 с. ISBN 978-966-353-143-4

У курсі лекцій з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці» розглядаються особливості отримання чисельних розв’язків задач найбільш розповсюджених у моделюванні обчислювальних систем та систем керування технологічними процесами, оцінка похибок чисельного розв’язку, поняття стійкості та коректності постановки задачі.
У першій частині курсу лекцій розглядаються точні та наближені методи розв’язання лінійних рівнянь, ітераційні методи розв’язання систем нелінійних та трансцендентних рівнянь, методи інтерполяції поліномами і сплайнами, методи обробки експериментальних даних.
У другій частині курсу лекцій викладені методи чисельного диференціювання та інтегрування, одно- й багатокрокові методи розв’язання задачі Коші, сіткові методи розв’язання крайових задач для звичайних диференційних рівнянь
Кожна з тем має контрольні питання. У додатку наведена інформація по застосуванню внутрішньої мови програмування середовища автоматизації математичних розрахунків MatLab для створення програм, що реалізують розглянуті чисельні методи.
Матеріали курсу лекцій спрямовані на освоєння прикладних аспектів застосування чисельних методів в інженерній практиці. Дані лекції використовуються у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Чисельні методи в інформатиці», що викладається автором для студентів бакалаврату напрямів підготовки «Програмна інженерія» та «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій та біомедичної кібернетики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.