Опис дисциплін вільного вибору
для студентів груп КН, КТ, МК

Освітній ступень «бакалавр»

Експертні системи в медицині

Експертні системи в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування спеціалізованих експертних систем та методи і засоби роботи зі знаннями.

Мета курсу – вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями, а також засобів проектування знання-орієнтовних систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень.

Завдання курсу:

 • вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями;
 • вивчення методології проектування спеціалізованих експертних систем;
 • ознайомлення з оболонками для створення спеціалізованих експертних систем.

Електричні вимірювання

Електричні вимірювання – навчальна дисципліна, яка вивчає принцип дії, будову і використання електровимірювальних приладів та перетворювачів неелектричних величин на електричні.

Мета курсу – ознайомитися з методами і способами електричних вимірювань, призначенням електровимірювальних пристроїв; вивчити основні поняття, фізичний зміст законів і явищ, які лежать в основі принципу дії електровимірювальних пристроїв.

Завдання курсу:

 • формування у студентів поняття про основні методи i способи вимірювання електричних величин;
 • оволодіння студентами принципів побудови та дії вимірювальних приладів;
 • уміння виконувати вимірювання електричних величин, робити оцінку отриманих результатів вимірювань, проводити вибір засобів виконання вимірювань та визначати характеристики вимірювальних приладів.

Електричні машини

Електричні машини – навчальна дисципліна, орієнтована на оволодіння теоретичними та практичними знаннями процесів електромеханічного перетворення енергії, загальними принципами роботи, функціональної та конструкторської побудови електричних машин.

Мета курсу – ознайомитися з призначенням електричних машин; вивчити основні поняття, фізичний зміст законів і явищ, які лежать в основі принципу дії електричних машин; вивчити класифікацію електричних машин.

Завдання курсу:

 • вивчення принципів електромеханічного перетворення енергії;
 • вивчення принципів роботи, фізичних явищ та процесів в електричних машинах;
 • опанування типовими математичними методами дослідження електричних машин і трансформаторів;
 • формування у студентів вміння визначати основні характеристики електричних машин і трансформаторів.

Електротехніка та електроніка

Електротехніка та електроніка – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні поняття і закони теорії електричних і магнітних кіл, методи аналізу лінійних та нелінійних ланцюгів в перехідному і усталеному режимах, принцип дії і характеристики електротехнічних пристроїв, а також компонентів та вузлів електронної апаратури, методи їх розрахунку.

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові, розрахунку та застосуванню електричних кіл постійного, змінного та імпульсного струмів, по вибору та застосуванню трансформаторів і електричних машин, по параметрам, розрахунку та застосування дискретних активних та пасивних електронних приладів, по застосуванню інтегральних аналогових та цифрових пристроїв.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань побудови, аналізу та розробки електричних схем;
 • засвоєння конструкції сучасних електронних приладів, їх структурної та схемотехнічної будови;
 • вироблення у студентів навиків виконувати розрахунки складних електричних кіл;
 • набуття навиків з використання електровимірювальної апаратури;
 • засвоєння принципів дії напівпровідникових приладів і принципів дії перетворювальної техніки на їх базі;
 • вивчення елементної бази аналогової і цифрової електроніки;
 • проведення розрахунків найпростіших підсилювачів, генераторів, стабілізаторів і перетворювачів електричних сигналів.

Етнологія

Етнологія – навчальна дисципліна, яка досліджує етнічні процеси, особливості культури і побуту етнічних смілостей.

Мета курсу – сформувати у студентів уявлення про особливості духовної і матеріальної культури українського народу та інших народів, що проживають в Україні.

Завдання курсу:

 • засвоїти основні методи безпосереднього спостереження і польових досліджень;
 • визначення актуальних проблем розвитку української етнології;
 • знання про межі етнічної території та етнічні спільності в України;
 • вивчення концепцій етногенезу українців, засновані на теорії автохтонності;
 • опанування знаннями про господарсько-культурні типи, історико-етнографічне районування України.

Інженерна графіка

Інженерна графіка – вибіркова навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є дво- та тривимірні об’єкти; способи та методи їх побудови та перетворення; програмні засоби для побудови технічних креслень за нормативами та стандартами.

Мета курсу – підготовка студентів до професійної діяльності в у сфері підготовки технічних креслень; з використанням сучасних програмних засобів побудови технічних креслень.

Завдання курсу:

 • формування знань з основ нарисної геометрії на площині і у тривимірному просторі, з методів перетворення тривимірних об’єктів;
 • формування знань з основ побудови технічних креслень (класичного складального креслення та деталювання, креслення мікросхем) з дотриманням нормативів та стандартів;
 • формування вмінь з побудови об’єктів та їх проекцій із застосуванням спеціалізованих програмних засобів для побудови об’єктів нарисної геометрії;
 • формування вмінь з побудови технічних креслень (класичного складального креслення, деталювання та креслення мікросхем) з дотриманням нормативів та стандартів;
 • набуття навичок з аналізу та перевірки побудованих креслень.

Інтелектуальний аналіз даних

Інтелектуальний аналіз даних – автоматизоване дослідження великих обсягів даних і виявлення у них за допомогою алгоритмів, засобів штучного інтелекту прихованих знань, що раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації людиною.

Мета курсу – є ознайомлення студентів із базовими принципами аналізу великих масивів інформації та формування практичних навичок використання сучасних технологій добування знань.

Завдання курсу:

 • забезпечення умов для засвоєння студентами знань з основ інтелектуального аналізу даних як підґрунтя для розв‘язання задач, що виникають при дослідженні великих масивів даних;
 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей з основ аналізу даних;
 • ознайомлення студентів з концепцією Knowledge Discovery in Databases і Data Mining;
 • створення умов для розвитку аналітичного мислення та навичок програмної реалізації алгоритмів інтелектуального аналізу даних.

Інформаційні технології в сучасній економіці

Інформаційні технології в сучасній економіці – сукупність процесів збирання, передачі, обробки, використання і зберігання економічної інформації, розробка й ефективне застосування сучасних інформаційних систем і технологій для розв’язання різних класів економічних і управлінських завдань.

Мета курсу – є  формування у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо використання інформаційних технологій в сучасних економічних системах.

Завдання курсу :

 • ознайомлення із сучасними підходами до впровадження інформаційних технологій на різних рівнях національної економіки;
 • формування у студентів компетенцій з управління інформаційними ресурсами підприємств;
 • набуття навичок організації інформаційних потоків з управління бізнес-діяльністю;
 • оволодіння практичними навичками роботи в програмних середовищах, призначених для автоматизації економічних процесів.

Комп’ютерна графіка та 3D анімація

Комп’ютерна графіка та 3D анімація – навчальна дисципліна, яка вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту. Її основне призначення – візуальна побудова зображення графічного об’єкта по його опису і збереження зображень в інші формати. Використання статичної та динамічної графіки в комп’ютерних підручниках підвищує рівень засвоєння матеріалу, а візуалізація численних даних дозволяє легше виявити закономірності їх зміни.

Мета курсу – ознайомити студентів із  принципами побудови сучасних графічних систем та підготувати фахівця, що володіє сучасними інформаційними технологіями в програмуванні алгоритмів побудови та обробки комп’ютерних зображень в обсязі, необхідному для ефективного виконання професійних функцій.

Завдання курсу:

 • освоєння студентами основних методів застосування складних структур, за допомогою яких подаються графічні об’єкти;
 • освоєння студентами основних методів алгоритмізації подання зображень та їх перетворень;
 • розгляд та вивчення основних існуючих алгоритмів побудови графічних об’єктів та принципів 3D моделювання;
 • розгляд способів представлення тривимірних об’єктів на площині.

Крос-платформенне програмування

Крос-платформенне програмування – дисципліна, завдяки якій студент вивчить основні принципи побудови крос-платформного програмного забезпечення, визначить класифікацію крос-платформних мов програмування, отримає огляд середовища розробки крос-платформного програмного забезпечення, навчиться застосовувати бібліотеки для створення платформо-незалежного програмного забезпечення та створить крос-платформний графічний інтерфейс користувача.

Мета курсу –  теоретичне вивчення та отримання практичних навичок у питаннях: принципів технології розробки крос-платформних програмних систем та принципів використання засобів крос-платформного програмування.

Завдання курсу:

 • знати базові принципи створення крос-платформних програмних систем;
 • придбати теоретичні знання та практичні навички у галузі застосування засобів крос-платформного програмування;
 • опанувати сучасні методи та технології створення платформо-незалежного ПО;
 • повинен отримати навички програмування на крос-платформній мові програмування Java.

Математичні методи оптимізації

Математичні методи оптимізації – навчальна дисципліна, яка  застосовує поняття теорії оптимізації для знаходження екстремумів функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання курсу:

 • подати у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, сформувати практичні навички їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищити рівень математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглибити знання з питань, які стосуються коректності постановки задачі, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Математичні основи подання знань

Математичні основи подання знань – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних математичних положень, що використовуються для подання знань в системах штучного інтелекту, та формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння з математичних основ подання знань в системах штучного інтелекту, моделей подання знань та методів роботи з ними, сприяти розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про основні поняття математичних основ подання знань та методів роботи з ними;
 • опанування студентами знаннями з побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний аналіз міркувань, знаходити гіпотези та наслідки з них;
 • вміння розв’язувати логічні задачі;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій;
 • характеристика основних моделей подання знань.

Методи та системи штучного інтелекту в медицині

Методи та системи штучного інтелекту в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія побудови інтелектуальних систем.

Мета курсу – розгляд методології побудови інтелектуальних систем, а також інтелектуальних методів обробки інформації.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними етапами досліджень в галузі штучного інтелекту;
 • вивчення призначення, загальної структури та основних типів інтелектуальних систем;
 • вивчення базових підходів до розробки систем штучного інтелекту;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Мови високого рівня

Мови високого рівня – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої мови програмування високого рівня та їх застосування у процесі розробки програмних продуктів, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних задач.

Мета курсу – поглиблення знань студентів стосовно основних концепцій сучасних мов програмування, формування у них систематичних компетентностей з теорії та практики програмування на мовах високого рівня, формування цілісного уявлення про загальні властивості мов програмування високого рівня.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основами сучасного програмування;
 • отримання навичок використання ефективних алгоритмів для створення програм;
 • оволодіння сучасними методами та засобами проектування програм

Мова програмування C, C++

Мова програмування C, C++ – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої мови програмування C та C++ та їх застосування у процесі розробки сучасних програмних продуктів.

Мета курсу – поглиблення знань студентів із  загальної методології побудови програмного забезпечення, принципів, методів та прикладів програмування в середовищі .NET на мові C++.

Завдання курсу:

 • оволодіти засобами сучасного проектування програмного забезпечення;
 • знання про етапи побудови програмного продукту;
 • концептуальні поняття програмування в середовищі .NET;
 • мову програмування C++ в середовищі .NET;
 • освоїти можливості інтегрованого середовища розробки додатків C++;
 • знання про технології візуального проектування;
 • опанування принципами використання класів бібліотеки візуальних компонентів.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування; зміст і структура типових бібліотек класів і шаблонів; технологія створення об’єктно-орієнтованих додатків.

Мета курсу – надання студентам теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій щодо застосування принципів об’єктно-орієнтованого програмування для розробки сучасних програмних засобів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основами об’єктно-орієнтованого програмування;
 • отримання навичок використання класів, механізмів наслідування, інкапсуляції, поліморфізму;
 • оволодіння сучасними методами та засобами об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування програмних систем різного призначення.

Організація системного інтерфейсу

Організація системного інтерфейсу – це дисципліна, яка надає фундаментальні знання студентам щодо базових сервісів, в яких повинен досконально орієнтуватись розробник Windows-застосувань, максимально ефективно використовувати можливості операційної системи, для якої розробляється системне програмне забезпечення.

Мета курсу – сформувати вміння самостійно проектувати та розробляти системні додатки будь-якого рівня складності.

Завдання курсу:

 • дати поняття про механізми керування об’єктами ядра операційної системи Windows, такими як процес, потік, м’ютекс, подія, семафор, тощо;
 • максимально ефективно використовувати можливості операційної системи Windows,
 • отримати знання принципів роботи нутрощів операційної системи Windows, схованих під поверхнею інтерфейсів прикладних програм;
 • самостійно розробляти ефективні системні додатки під операційну систему Windows.

Основи паралельних обчислень

Основи паралельних обчислень – навчальна дисципліна, яка розглядає обчислювальні системи з розподіленою пам’яттю, в яких процесори функціонують незалежно один від одного. Для організації паралельних обчислень в таких умовах необхідно мати можливість розподіляти обчислювальне навантаження та організувати інформаційну взаємодію (передачу даних) між процесорами.

Мета курсу – опанувати стандарт МРІ, який забезпечує інтерфейс передачі даних. МРІ – це стандарт, якому повинні задовольняти засоби організації передачі повідомлень. Далі, МРІ – це програмні засоби, які забезпечують можливості передачі повідомлень і при цьому відповідають всі вимогам стандарту МРІ. Так, за стандартом ці програмні засоби повинні бути організовані у вигляді бібліотек програмних функцій (бібліотека МРІ) і повинні бути доступними для найбільш використовуваних алгоритмічних мов С та Fortran. Подібну “двоїстість” МРІ слід враховувати при використанні термінології.

Завдання курсу:

 • засвоїти основи передачі повідомлень;
 • опанувати та засвоїти парні та колективні передачі повідомлень;
 • засвоїти основний набір функцій МРІ;
 • навчитись визначати кількість та ранг процесу.

Основи патентознавства

Основи патентознавства – це навчальна дисципліна, яка є комплексом теоретичних і практичних питань щодо патентної інформації та документації; правової охорони та захисту винаходів (корисних моделей), промислових зразків, програмних продуктів; комерціалізації всіх вищевказаних об’єктів – результатів інтелектуальної творчої діяльності.

Мета курсу – формування у майбутніх працівників сфери ІТ системних знань та практичних навичок з використання нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності та авторського права; виконання патентно-інформаційних досліджень; оформлення документів для отримання патенту на об’єкти промислової власності та свідоцтва про державну реєстрацію прав на комп’ютерні програми; використання методів оцінки об’єктів права промислової власності власності та авторського права для подальшої їх комерціалізації.

 

оформлення документів для отримання патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, свідоцтва про право власності на програмний продукт.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами знань системи інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності та авторського права в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;
 • набуття уявлення про міжнародне співробітництво в галузі інтелектуальної власності, захисті патентних прав та авторського права;
 • набуття знань про систему патентної інформації;
 • набуття вмінь застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони та захисту творчої продукції;
 • навички проведення патентних досліджень та оформлення заявки на отримання патенту на об’єкт промислової власності, заявки на державну реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми і бази даних.

Основи програмування в Java

Основи програмування в Java– навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення сучасної крос-платформової мови програмування Java.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння зі створення програм мовою Java. Ознайомити студентів з основними бібліотеками, що входять до складу Java. Навчити їх самостійно розробляти графічні Java-додатки. Ознайомити з програмуванням на Java для баз даних та Web-технологій.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про сучасні мови програмування та технології розробки крос-платформових додатків;
 • ознайомлення студентів з синтаксисом мови програмування Java;
 • поглиблення навиків об’єктно-орієнтованого програмування у студентів;
 • ознайомлення з сучасними бібліотеками, що розширюють можливості мови Java;
 • розробка програми на мові Java для роботи з графічним інтерфейсом та базами даних;
 • огляд Java додатків для роботи з технологіями локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

Паралельні обчислювальні процеси

Паралельні обчислювальні процеси – навчальна дисципліна, яка вивчає історію розвитку високопродуктивних обчислювальних систем на основі паралельної обробки на тому або іншому етапі розвитку комп’ютерних технологій, у поєднанні зі збільшенням частоти роботи електронних схем.

Мета курсу – викладання дисципліни є вивчення принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • засвоїти принципи паралельних обчислень;
 • вивчити та практично закріпити застосування семафорів та семафорних примітивів;
 • засвоїти та практично закріпити використання моніторів;
 • опанувати використання операторів мови JAVA з вбудованими моніторними примітивами.

Прикладна електроніка

Прикладна електроніка – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення методів і засобів проектування та побудови електронних блоків і вузлів, приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для прийому, передачі, обробки та зберігання інформації в медичній техніці.

Мета курсу – проектування і розробка ефективних методів побудови блоків і вузлів перетворення, зберігання та обробки сигналів медичної апаратури.

Завдання курсу:

 • опанування властивостей основних функціональних вузлів аналогової і цифрової електроніки, яка застосовується в медичній техніці;
 • використання операційних підсилювачів для побудови різних схемотехнічних рішень для перетворення медичних сигналів;
 • опанування знань про цифрові інтегральні схеми, режими роботи, параметри і характеристики, особливості застосування при розробці цифрових пристроїв;
 • ознайомлення з принципами роботи генераторів прямокутних, трикутних та пилкоподібних імпульсів, мультивібраторів;
 • формування у студентів навиків побудови діод-резистивних, діод-транзисторних і транзисторних-транзисторних схем реалізації булевих функцій і TТЛ схем.

Прикладна теорія цифрових автоматів

Прикладна теорія цифрових автоматів – це навчальна дисципліна, що охоплює логічні, математичні та технічні основи, базові принципи, поняття та моделі, методи аналізу та синтезу логічних комбінаційних схем, цифрових автоматів, що є базовими логічними моделями сучасних комп’ютерних систем та систем контролю й управління.

Мета курсу полягає у вивченні методів подання чисел в ЕОМ, алгоритмів виконання основних арифметичних та логічних операцій з числами в різних системах числення, основ математичної логіки, аналізу та синтезу цифрових операційних та керуючих автоматів для розвитку у студентів фахового стилю мислення та надання глибоких й міцних знань з комп’ютерної логіки, необхідних для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та для практичної інженерної діяльності.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з комп’ютерною арифметикою (переведення чисел в різні системи числення та правила виконання арифметико-логічних операцій) необхідною для синтезу операційних автоматів;
 • ознайомити з логічними основами цифрових автоматів;
 • формувати вміння аналізувати та синтезувати цифрові автомати в різних базисах;
 • застосовувати методи мінімізаціїбулевих функцій та синтезу цифрових автоматів;
 • розробляти алгоритми функціонування арифметичних пристроїв на підставі форми подання інформації, алгоритмів виконання арифметичних операцій врізних системах числення;
 • розробляти комбінаційні схеми для реалізації системи перемикальних функцій у заданому елементному базисі;
 • виконувати абстрактний синтез цифрових автоматів.
 • виробити у студентів вміння використовувати набуті знання при розробці пристроїв, які містять комбінаційні схеми та цифрові автомати з пам’яттю.

Програмування логічних контролерів

Програмування логічних контролерів – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення технологій і методів промислової автоматизації за допомогою мікропроцесорних систем керування.

Мета курсу оволодіти та набути студентами знань про сучасні методи проектування проектних рішень вузлів, блоків і елементів автоматизації за допомогою вбудованих мікропроцесорних систем і промислових контролерів.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасну структуру та внутрішню організацію програмовано-логічних контролерів (ПЛК);
 • вивчення й дослідження основних питань організації вводу/виводу керуючої та службової інформації в промислових системах автоматики на базі ПЛК;
 • опанування знань студентами про сучасні мови та методи програмування ПЛК;
 • вироблення у студентів навиків проектування систем автоматики на базі ПЛК;
 • розробка ПЗ для систем автоматизації на базі ПЛК: Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi Electric.

Програмування мікроконтролерів

Програмування мікроконтролерів – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення методів і засобів програмування сучасних мікроконтролерів вбудованих систем передачі, зберігання, обробки і видачі інформації.

Мета курсу вивчення сучасних мікроконтролерів та вбудованих систем на їх базі, методи та засоби програмування.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасні мікроконтролери та їх архітектуру;
 • програмування мікроконтролерів їх спряження з периферійними пристроями;
 • вивчення й дослідження сучасних мікроконтролерів та використання їх в вбудованих системах: Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, STM32 і тд;
 • вироблення знань у студентів про проектування схем спряження мікроконтролерів з аналоговими датчиками і графічними індикаторами;
 • проектування та розробка ПЗ вбудованих систем на мікроконтролерах.

Програмування інтернет

Програмування інтернет – навчальна дисципліна, яка розглядає різноманітні підходи до побудови Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завданнями курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Психологія

Психологія  навчальна дисципліна предметом вивчення якої є фундаментальна професійна підготовка фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності процесу оволодіння основами психологічних знань, наукових напрямів психології, методів дослідження, вивчення психічної діяльності людини.

Мета курсу  вивчення сукупності теоретичних знань та набуття практичних умінь, спираючись на які студенти зможуть використовувати досягнення психологічної науки, передового досвіду у цій галузі у майбутній професійній діяльності, володіти методами збору та аналізу інформації, успішно спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми.

Завдання курсу

 • оволодіння теоретичними і практичними знаннями у галузі психології;
 • розкриття проблем психології на основі вивчення закономірностей психіки людини;
 • оволодіння практичними навичками з метою застосування психологічних знань у системі соціальних норм і стосунків;
 • сприяння гуманітарному розвиткові  студентів, їх педагогічному мисленню, культурі спілкування та поведінки.

Розподілені системи

Мета курсу – вивчення студентами принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різноманітних комп’ютерних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з основними парадигмами паралельного програмування;
 • придбання практичних навичок використання пакетів паралельного програмування;
 • підготовка до виконання дипломних проектів та кваліфікаційних робіт, тематика яки пов’язана з дослідженням та проектуванням паралельних алгоритмів прикладних задач.
 • вивчення стандартів паралельного програмування (таких як MPI та OpenMP) та їх реалізацій;
 • вивчення організації структур розподілених систем;

Середовище для статистичних обчислень мова R

Середовище для статистичних обчислень мова R– навчальна дисципліна, предметом якої є мова R статистичної обробки і візуалізації даних

Мета курсу – опанувати та набути навички з основ програмування мови R статистичної обробки даних і роботи з графікою.

Завдання курсу:

 • – вивчення базових особливостей мови програмування R;
 • – вивчення типів даних в R і робота з ними;
 • – ознайомлення і реалізація на практиці алгоритмів лінійної регресії в R;
 • – ознайомлення і реалізація на практиці алгоритмів класифікації в R;
 • – опанування студентами засобів візуалізації в R.

Системний аналіз

Системний аналіз – це навчальна дисципліна, що вивчає принципи, методи та засоби дослідження складних об’єктів за допомогою представлення їх як систем та аналізу цих систем.

Мета курсу –  забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач

Завдання курсу:

 • оволодіння студентами теоретичними положеннями та практичними навичками з основ теорії систем та системного аналізу складних організаційно-технічних систем;
 • знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики; здатність розв’язувати практичні науково-технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру;
 • з’ясування методів вирішення соціальних, інструментальних, загальнонаукових і професійних завдань;
 • засвоєння методів проведення аналізу і синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації;
 • вироблення у студентів навиків аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи;
 • оволодіти вмінням аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язування задач проектування ІС за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності, тощо;
 • застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення інформаційних систем та технологій;
 • виробити здатність до генерації нових ідей і варіантів розв’язання задач, до комбінування та експериментування, до оригінальності, конструктивності, економічності та простих рішень;
 • вміти обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні.

Сучасні технології проектування графічного інтерфейсу користувача

Сучасні технології проектування графічного інтерфейсу користувача – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є елементи користувацького інтерфейсу: засоби відображення інформації, пристрої та технологій введення даних, представлення інформації, форматів і кодів, сценаріїв діалогу і самі діалоги, засобів зворотного зв’язку з користувачем, елементів підтримки прийняття рішень у конкретній предметній області, інформації про порядок використання програми і документації на неї.

Метою дисципліни «Сучасні технології проектування графічного інтерфейсу користувача» є:

1) формування компетентностей, необхідних для проектування інтерфейсів користувача програмного забезпечення;

2) ознайомити студентів з парадигмами проектування високоякісних інтерфейсів користувача;

3) надати глибокі та міцні знання з проектування інтерфейсів користувача, необхідні для подальшої практичної інженерної діяльності;

4) ознайомити студентів з теоретичною базою, що використовується при вирішенні задач побудови інтерфейсів користувача;

5) виробити у студентів вміння використовувати набуті знання при проектуванні інтерфейсів розроблюваного програмного забезпечення.

Завдання дисципліни:

 • надати студентам знання і практичні навички з проектування високоякісних інтерфейсів, орієнтованих на користувача;
 • сформувати компетентності, необхідні для проектування інтерфейсів програмних систем, орієнтованих на користувача;
 • підготувати студентів до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в галузі проектування інтерфейсів користувача.

Теорія електричних та магнітних кіл

Теорія електричних та магнітних кіл – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення фізичних процесів в електричних та магнітних колах, опанування основних методів аналізу та розрахунку електричних і магнітних кіл.

Мета курсу – вивчення основ теорії електричних та магнітних кіл, оволодіння методами кількісного аналізу процесів, що відбуваються в лінійних та нелінійних колах постійного та змінного струмів.

Завдання курсу:

 • опанування основних законів електричних, магнітних і електромагнітних кіл та співвідношень між електричними величинами в електричних та магнітних колах;
 • вивчення теорії і методології аналізу електричних кіл постійного та змінного (синусоїдного і несинусоїдного) струмів;
 • опанування методів розрахунку та аналізу лінійних електричних та магнітних кіл;
 • опанування методів розрахунку нелінійних кіл постійного та змінного струму.

Теорія інформації і кодування

Теорія інформації і кодування – навчальна дисципліна, в якій за допомогою математичних методів вивчаються способи вимірювання кількості інформації, що міститься в будь-яких повідомленнях, способи кодування для економічного подання повідомлень і надійної передачі їх каналами зв`язку з завадами.

Мета курсу – надання студентам знань з основ теорії інформації та теорії кодування інформації, оволодіння методами програмної реалізації алгоритмів кодування з виявленням та виправленням помилок, стиснення даних та визначення кількісної міри інформації.

Завдання курсу:

 • забезпечення умов для освоєння студентами знань з основ теорії інформації та кодування як підґрунтя для розв’язання задач, що виникають при побудові математичних моделей каналів зв’язку;
 • створення умов для розвитку математичного мислення та навичок реалізації алгоритмів ефективного кодування в програмних кодах.

Теорія прийняття рішень

Теорія прийняття рішень – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія використання моделей та методів знаходження рішень при розв’язанні слабо структурованих задач, для яких частина інформації, що необхідна для їх повного і однозначного вирішення принципово відсутня.

Мета курсу – розгляд методології використання моделей та методів знаходження рішень при розв’язанні слабо структурованих задач в різних предметних галузях.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними етапами прийняття рішень;
 • вивчення загальних підходів до прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику, тощо;
 • ознайомлення з основними підходами до оцінки якості прийнятих рішень;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними середовищами для автоматизації процесу підтримки прийняття рішень.

Технології комп’ютерного проектування

Технології комп’ютерного проектування – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення технологій і методів проектування комп’ютерних систем за допомогою САПР.

Мета курсу – побудова моделей для опису предметної області комп’ютерного проектування систем і об’єктів управління та технологічних процесів різного призначення;

Завдання курсу:

 • опанування методології та математичних основ комп’ютерного проектування;
 • опанування моделей комп’ютерних систем та об’єктів управління за допомогою методів та інструментів CALS-технологій;
 • розроблення інформаційного забезпечення проекту ІС з обґрунтуванням та вибором певних стандартів та СASE-засобів проектування на основі аналізу складних систем та об’єктів управління;
 • формування у студентів навиків розробки раціональних методів створення та дослідження створюваних моделей, проведення їх якісне та кількісне дослідження, користування сучасними програмними пакетами САПР;
 • розв’язання найпростіших прикладних задач і створення математичних моделей, реальних об’єктів і систем за допомогою CAD/CAM/CAE.

Типові мікропроцесорні набори

Типові мікропроцесорні набори – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є архітектура мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі мікропроцесорного комплекту (МПК) К 1804 та сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові архітектури мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі МПК К 1804 та проектуванню і розробки елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань системно-структурного та функціонального проектування процесора на базі МПК К 1804;
 • опанування знань про сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки;
 • вироблення у студентів навиків розробки цифрової техніки на інтегральних схемах з програмованою структурою;
 • опанування знань студентами про сучасні методи проектування цифрових систем на ПЛІС з використання мови описання апаратури (VHDL).
 • проектування та розробка елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС FPGA Virtex.

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є принципи управління інвестиційною та інноваційною діяльністю медичного закладу в системі охорони здоров’я.

Мета курсу: оволодіння студентами сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку; формування практичних навичок з розробки інвестиційної та інноваційної стратегії медичного закладу; порядку підготовки та розгляду реальних інвестиційних проектів та інноваційної проектної документації; формування інвестиційного портфеля підприємства, його оцінки та оперативного управління ним.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з економічною сутністю інвестицій та їх місцем у системі економічних знань;
 • визначити пріоритети інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств;
 • ознайомити з методикою оцінювання та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств;
 • розкрити сутність основних методів вибору оптимального інвестиційного портфеля;
 • ознайомити з поняттям, змістом, задачами і функціями інноваційної діяльності;
 • розкрити сутність стратегічного управління інноваціями;
 • охарактеризувати особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

Управління проектами інформатизації

Управління проектами інформатизації – це навчальна дисципліна, вивчення якої базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу. Вона передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Мета курсу –  формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх сферах діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інформатизації різних типів та видів.

Завдання курсу

 • засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;
 • оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;
 • ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації;
 • отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами;
 • навчитися застосовувати набуті знання з управління проектами при здійсненні проектів інформатизації соціально-економічний об’єктів, реінжинірингу бізнес-процесів, консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням інформаційних технологій.

Формальні моделі подання знань

Формальні моделі подання знань – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень подання знань в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – з’ясування теоретичних засад з основних моделей подання знань в системах штучного інтелекту, формування практичних умінь формалізувати міркування та логічно їх аналізувати, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • характеристика основних моделей подання знань;
 • набуття студентами умінь будувати формальні моделі міркувань та застосовувати логічне виведення при розв’язуванні практичних задач;
 • формування у студентів знань етапів побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок знаходити наслідки із заданих гіпотез та визначати гіпотези для відомих наслідків;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій.

Функціональний аналіз

Функціональний аналіз – навчальна дисципліна, яка застосовує поняття функціонального аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач функціонального аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання курсу:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи функціонального аналізу;
 • формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

CASE-технології

CASE-технології – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування інформаційних систем з використанням діаграматичної мови моделювання UML та Computer Aided Software/System Engineering (CASE), як засобу аналізу, моделювання та розробки.

Мета курсу – розгляд методології проектування інформаційних систем, діаграматичної мови моделювання UML та CASE-технологій.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з методологією розробки інформаційних систем;
 • вивчення діаграматичної мови моделювання UML;
 • набуття практичних навичок проектування інформаційних систем з використанням CASE-технологій;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Web-технології та Web-дизайн

Web-технології та Web-дизайн – навчальна дисципліна, яка розглядає принципи Web-програмування, а також методи їх використання при розробці Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завдання курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Освітній ступінь «магістр»

Біомедична кібернетика та телемедицина

Біомедична кібернетика та телемедицина – це навчальна дисципліна, орієнтована на проектування, розробку та практичне застосування медичних інформаційних  систем, медичної кібернетики та телемедицини.

Мета курсу полягає у отриманні студентами систематизованого уявлення про кібернетичні принципи функціонування біологічних систем та побудову інформаційних систем телемедицини.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з науковим апаратом та сферою застосування біомедичної кібернетики;
 • поглиблення знань студентів щодо структурної моделі формування знань медичної кібернетики за рахунок використання інформаційних технологій та їх застосування в медицині;
 • формування у студентів цілісного уявлення про різні напрямки використання кібернетичних підходів у медицині;
 • набуття студентами навичок створення та налагодження телемедичних інформаційних систем.

Інформаційні технології в медицині

Інформаційні технології в медицині – це навчальна дисципліна, орієнтована на розробку та практичне застосування інформаційних  систем в медичній галузі.

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із методами та засобами, які ґрунтуються на використанні інформаційних технологій і спрямовані на вирішення завдань біологічної та медичної спрямованості, вироблення навичок роботи із існуючими новітніми розробками теоретичного та прикладного характеру в галузі комп’ютерних наук, визначення їх подальшого використання та значення для медицини й охорони здоров’я.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку медичних інформаційних систем та їх використання в охороні здоров’я;
 • ознайомлення студентів з сучасними стандартами в медичній інформатиці та формування вмінь проводити трансформацію інформації у відповідності до сучасних стандартів медицини;
 • формування вмінь використовувати статистичну обробку та представлення інформації в медико-інформаційних системах;
 • поглиблення знань та вмінь з використання інформаційних технологій по наданню дистанційних медичних послуг та особливостей роботи експертних систем медичного спрямування;
 • набуття студентами навичок побудови архітектури єдиного медико-інформаційного простору.