Викладачі кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

 

Супруненко Оксана Олександрівна
завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

Електронна адреса: ra-oks@i.ua

У 1988 році вступила до Черкаської філії Київського політехнічного інституту (з 1991 – Черкаський інженерно-технологічний інститут).

У 1993 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність «Металорізальні верстати та інструменти».

З серпня 1993 року працювала інженером-конструктором відділу механізації та автоматизації Черкаського державного заводу хімреактивів.

З 1 листопада 1996 року по 1 листопада 1999 року навчалась у аспірантурі Черкаського державного технологічного університету, після закінчення якої працювала асистентом кафедри комп’ютерного проектування металорізальних верстатів та систем, а також інженером лабораторії САПР у Черкаському державному технологічному університеті.

З 1 вересня 2001 року працює викладачем у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

У 2005 році у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» успішно захистила дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: «Функціональне та імітаційне моделювання технічних систем за допомогою модифікованих мереж Петрі». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Кузьмук Валерій Валентинович.

З 2006 року і по сьогодні працює на посаді доцента, з 2010 року – доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, є заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. 

Основні дисципліни, які викладає: «Чисельні методи в інформатиці», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Методологія та організація наукових досліджень», «Технології захисту інформації», «Новітні інформаційні технології в науці і освіті», «Інструментальні засоби математичного моделювання».

Наукові інтереси: моделювання паралельних процесів на основі мереж Петрі, інструментарій динамічного моделювання складних систем з паралелізмом, моделювання програмних систем, сучасні гнучкі методології та технології розробки програмного забезпечення.

Кількість наукових і методичних праць – більше 125, з них 1 монографія, 31 стаття у фахових вітчизняних та зарубіжних журналах, 1 курс лекцій, 12 навчально-методичних видань.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

 

Онищенко Борис Олегович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна адреса: boris@cdu.edu.ua

У 1999 році закінчив з відзнакою математичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького (з 2003 року Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) за спеціальністю “Математика і фізика”.

Відразу після закінчення університету почав працювати асистентом кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем на факультеті інформаційних технологій і біомедичної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

З листопада 2002 року по жовтень 2005 року навчався в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Основний напрямок наукової діяльності – стохастична глобальна оптимізація.

В квітні 2006 року захистив кандидатську дисертацію по темі “Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації”. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук Норкін Володимир Іванович.

З 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента, а з 2015 року – завідувача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем на факультеті обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, математичні методи дослідження операцій, методи оптимізації та дослідження операцій, функціональний аналіз, моделювання та аналіз програмного забезпечення, сучасні методи розв’язування задач в дискретному програмуванні, паралельне програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем, технологія візуального програмування, розробка крос-платформенних програмних систем.

Області професійних інтересів: паралельні обчислювальні процеси, розробка паралельних високопродуктивних алгоритмів, дослідження операцій, глобальна оптимізація, стохастичне програмування, розробка методів стохастичної глобальної оптимізації, розробка програмного забезпечення для мобільних платформ.

Кількість наукових і методичних праць – більше 30.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Гук Віталій Іванович
кандидат технічних наук

Електронна адреса: vitally.guk.15@gmail.com

У 1982 р. закінчив Московський авіаційний інститут, спеціальність «Прикладна математика», спеціалізація – «Застосування засобів обчислювальної техніки в інженерних розрахунках» та отримав кваліфікацію інженер-математик.

З 01.10.1982 р. по 30.09.1985 навчався в очній аспірантурі Московського авіаційного інституту.

У 1986 р. в Московському авіаційному інституті була захищена дисертація по спеціальності 05.14.08 – «Перетворення видів енергії»”

Досвід роботи:

1986 – 1989 – ст. інженер, ведучий інженер ЦКБ «Сокіл»

1989 – 1992 – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки Черкаського інженерно-технологічного інституту (ЧІТІ)

1992 – 2005 – директор приватного підприємства «Видавництво «Монограф»

2005 – 2013 – доцент кафедри інформаційних технологій та економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ)

2014 – 2017 – доцент кафедри ПЗАС Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького (ЧНУ)

2018 – по т.ч. – старший викладач кафедри ПЗАС Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

Викладав такі дисципліни:

ЧІТІ: Прикладна математика – 4-х семестровий курс, який складався з дисциплін:

Чисельні методи
Дискретна математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Методи оптимізації
Обчислювальна техніка та програмування (Бейсик та Фортран)
Розв’язання інженерних задач на ЕОМ

СУЕМ:

Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Математичне програмування
Економетрика
Теорія випадкових процесів
Моделювання економіки
Імітаційне моделювання
Прогнозування соціально-економічних процесів
Моделювання економічної динаміки
Інформатика (MS Word, Excel, PowerPoint, ABBYY FineReader)

ЧНУ:

Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Математичний аналіз
Математичні методи дослідження операцій
Об’єктно-орієнтоване програмування.

Кількість наукових і методичних праць – більше 40.

Науково-педагогічний стаж – 25 років

 

Ярмілко Андрій Васильович
кандидат технічних наук

Електронна адреса: a-ja@ukr.net

Трудову діяльність розпочав на Золотоніському комбінаті хлібопродуктів у метрологічній службі на посаді слюсаря з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики І-ІІ розрядів (1979-1980 р.р.).

У 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки, спеціальність «Автоматика і телемеханіка».

З 09.04.1986 р. працював у Всесоюзному науково-дослідному проектно-конструкторському інституті технології електротехнічного виробництва (ВНИИТЭП) в м. Черкаси, який входив до складу Науково-виробничого об’єднання «Ротор» та міжнародного науково-виробничого об’єднання СЕЛТО. З 1993 р. – провідний інженер-програміст у науково-дослідному і проектно-конструкторському відділі лазерної техніки і технології НВФ СЕЛТО-Лазер. Переважно займався розробкою, дослідженням та впровадженням програмно-керованих технологій лазерної обробки, а також розробкою спеціалізованих програмних засобів автоматизації проектних робіт. Виконував дослідження та проектні роботи в інтересах широкого спектра високотехнологічних галузей.

З 01.10.1999 р. працює на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, з 2007 р. – на посаді старшого викладача. Крім викладання, займався питаннями створення матеріально-технічної бази кафедри та факультету в цілому, організаційним і методичним забезпеченням виробничої практики студентів та виконання дипломних робіт.

Без відриву від основної діяльності підготував та захистив у 2016 р. в Інституті проблем математичних машин і систем Національної Академії наук України (м. Київ) дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження».

За час роботи на кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем розробив та у подальшому викладав більше 15 навчальних дисциплін. Основні дисципліни, які викладає у поточний період: «Сучасна теорія управління», «Людино-машинна взаємодія», «Метрологія», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Інформатика та інформаційні технології», «Комп’ютерна електроніка».

Кількість наукових і методичних праць – більше 50.

Науково-педагогічний стаж – 18 років.

 

Гребенович Юлія Євгенівна
старший викладач

Електронна адреса: julia@cdu.edu.ua

У 1995 р. закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, за спеціальністю «Математика».

З 01.09.1995 р. по 01.09.2000 р. працювала учителем інформатики Черкаської середньої школи № 12.

З 01.09.2000 р. по 01.09.2003 р. працювала на посаді асистента  кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького.

З 20.08.2003  р. по 01.09.2010 р. працювала старшим викладачем кафедри кібернетики Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького.

З 01.09.2010  по 01.09.2019 р. час працювала на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

З 01.09.2019  і по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладає: «Програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Професійна практика програмної інженерії», «Чисельні методи в інформатиці».

Кількість наукових і методичних праць – 9, із них: 2 навчально-методичних посібника, 3 методичні вказівки, 4 статті.

Науково-педагогічний стаж – 24 роки.

 

Порубльов Ілля Миколайович
старший викладач

Електронна адреса: ilya.porublyov@gmail.com

З вересня 1995 по червень 2000 навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціальність «Інформатика». Захистив дипломну роботу «Задача вибору варіантів при побудові систем мінімальної вартості з заданою нижньою межею надійності» та отримав диплом «Спеціаліст з інформатики, викладач математики та інформатики».

Викладацька діяльність:

 • з 02.09.2002 по 31.08.2007 – асистент кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (до 25.09.2003, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького);
 • з 2002 по 2013 рік (на умовах сумісництва) – вчитель Черкаської гімназії №9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області;
 • 2003-2006 рр. – аспірант Інституту механіки національної академії наук України ім. С. П. Тимошенка;
 • з 31.08.2007 по теперішній час – старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Дисципліни, які викладає у поточному навчальному році:

 1. «Алгоритми та структури даних», бакалаврат, 2-й курс, лекції та лабораторні;
 2. «Програмування та алгоритмічні мови», бакалаврат, 1-й курс, лабораторні;
 3. «Об’єктно-орієнтоване програмування», бакалаврат, 2-й курс, лабораторні.

Основні з дисциплін, які викладав у минулих роках:

 1. «Дискретна математика», бакалаврат, 1-й курс, лекції, практичні та лабораторні;
 2. «Динамічне програмування та елементи теорії ігор», бакалаврат, 3-й курс, лекції та лабораторні.

Області професійних інтересів:

 1. Алгоритми та “алгоритмічні” олімпіади з інформатики (програмування)
 2. Аналіз складності алгоритмів
 3. Дискретна математика та методика її викладання
 4. Основи програмування та методика їх викладання
 5. Обчислювальна геометрія

Кількість наукових і методичних праць – 15.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Блакова Ольга Анатоліївна
викладач

Електронна адреса: O_Blakova@ukr.net

У 1989 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, спеціальність  «Математика та фізика».

В період з 1989 року по 1993 рік працювала  в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу № 89 «Віночок» на посаді вихователя.

В період з 1993 року по 1999 рік працювала в Черкаському державному університеті на посаді старшого лаборанта та асистента кафедри алгебри та інформатики фізико-математичного факультету..

У період з 1994 року по 1995 рік працювала в Черкаській загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 на посаді вчителя математики.

З 2000 року по даний час – на посаді викладача кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Основні дисципліни, які викладаю: «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Інформатика та інформаційні технології», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи інформатики», «Інформатика і системологія». «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі», «Технології захисту інформації».

Кількість наукових і методичних праць – більше 10.

Науково-педагогічний стаж –  23 років.

 

Сердюченко Володимир Станіславович
аспірант, викладач

Електронна адреса: guvi0102@gmail.com

У 2017 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)».

З 2018 р. і по сьогодні працює на посаді викладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

У 2018 р. вступив до аспірантури в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення».

Основні дисципліни, які викладає: «Програмування на Асемблері», «Розподілені системи», «Технологiя MODEL CHECKING».

Кількість наукових і методичних праць – 2.

Науково-педагогічний стаж – 2 роки.