Історія факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

Підготовка фахівців з інформатики та комп'ютерних наук в Черкаському національному університеті має давні традиції.

Вони були започатковані ще у 1985 році, коли на фізико-математичному факультеті тоді ще Черкаського державного педагогічного інституту для студентів спеціальностей «Математика і фізика» та «Фізика і математика» вперше було започатковано курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки».

У 1990 року створено кафедру алгебри та інформатики, яка починає готувати фахівців з нової спеціальності «Математика та основи інформатики». В 1996 році колишній педагогічний інститут перетворюється в університет. І саме тоді в університеті створено інженерну спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

За сприяння факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» створюється навчальний план нової спеціальності і відбувається її ліцензування. Здійснюється перший набір студентів на нову інженерну спеціальність. При цьому абітурієнти складають вступний іспит з інформатики, що є рідкістю у вузах навіть на теренах колишнього СНД. Цікаво також те, що вступний іспит з інформатики вони складають у вигляді комп’ютерного тесту.

В 1999-2000 навчальному році, коли майбутні інженери-програмісти вчаться на четвертому курсі, потрібно акредитувати спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем». У вересні 1999 року у складі математичного факультету з’являється нова, неспецифічна для класичних університетів, кафедра математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем. Завідувачем кафедри призначено доцента Моргуна О.М. Згодом назву кафедри було змінено на програмного забезпечення автоматизованих систем, а з вересня 2015 року її очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Онищенко Б.О.

Проблема акредитації спеціальності тісно пов’язана з проблемою кадрів. Потрібні викладачі – доктори та кандидати технічних наук за напрямом «Комп'ютерні науки». Саме тому на кафедру запрошені в 1999/2000 навчальному році Голуб Сергій Васильович і Салапатов Володимир Іванович.

Кандидат технічних наук, доцент Салапатов В.І. – спеціаліст у галузі системного програмного забезпечення перейшов з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». До сфери його наукових інтересів входить розробка систем автоматизації програмування та інформаційно-довідкових систем колективного користування на базі реляційних баз даних. У 80-ті роки він був відповідальним виконавцем та безпосереднім розробником кросс-системи для спеціалізованої мікро-ЕОМ, на базі якої була створена керуюча програма навігації міжнародної системи COSPAS-SARSAT.

Доктор технічних наук, професор Голуб Сергій Васильович є провідним фахівцем в галузі багаторівневого моделювання систем та моніторингу.

24 грудня 2001 року утворився новий факультет – інформаційних технологій та біомедичної кібернетики, деканом якого було призначено доцента Салапатова В.І. Перебуваючи на посаді декана факультету, Салапатов В.І. проводить велику роботу щодо відкриття нових спеціальностей напрямку «Комп’ютерні науки».

У березні 2002 року на базі ЧДУ проведено науково-практичний семінар «Інформаційні технології в медицині» за участю голови проблемної комісії «Космічна телемедицина», завідувача кафедри медичної кібернетики та телемедицини факультету інформаційно-обчислювальної техніки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» д.т.н., проф. Яценка В.П. На семінар були запрошені провідні лікарі міста і області, які підтримали ідею відкриття спеціальності напрямку «Комп’ютерні технології в медицині».

Результатом цієї роботи стало ліцензування у червні 2002 року нової спеціальності: «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спеціалізацією «Медична кібернетика та інформаційні технології в медицині». Вже у 2002-2003 н.р. здійснено перший набір студентів, що навчаються за новою спеціальністю. Кафедру інформаційних технологій, яка готує фахівців з цього напряму, очолює фізико-математичних наук, доцент Авраменко Валентин Семенович.

Розвиток факультету продовжується. З жовтня 2002 року відкрито магістратуру за напрямом «Комп’ютерні науки», що дало новий поштовх у підготовці молодих висококваліфікованих викладацьких кадрів. Відкрито аспірантуру, готується видання вісника ЧНУ за напрямком «Комп’ютерні науки».

На початку 2005-2006 н.р. була створена кафедра інтелектуальних інформаційних систем, яку очолив фахівець в галузі штучного інтелекту та баз даних д.т.н., професор Тесля Ю.М. В той же час на факультеті було проліцензовано ще дві нові спеціальності: «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (електронна комерція) та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Кафедру інтелектуальних систем прийняття рішень, яка готує фахівців з напряму «Системний аналіз», з вересня 2015 року очолює кандидат технічних наук, доцент Осауленко Ігор Анатолійович.

Зараз на факультеті працює 1 доктор наук, 14 кандидатів наук, 4 старших викладача та 4 викладачів. На факультеті організовано шість комп’ютерних класів із загальною кількістю у 85 комп’ютерів, які об’єднані у локальні мережі та підключені до загальноуніверситетської інтрамережі та мережі Internet. З них 74 комп’ютери знаходяться безпосередньо у 6 комп’ютерних класах. На кафедрах факультету та у деканаті розташовано ще дев’ять одиниць комп’ютерної техніки.

Факультет обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих систем готує бакалаврів за трьома освітніми рівнями «Програмна інженерія», «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». По всіх вказаних напрямках підготовки проліцензовано та акредитовано магістратуру. Випускники факультету повністю працевлаштовані і мають великий попит на ринку праці як в Черкаському регіоні, так і за його межами, в тому числі за кордоном.

На факультеті відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка схильних до наукових досліджень випускників факультету з а спеціальностями програмне забезпечення обчислювальних машин і систем та інформаційні технології.

Наукові напрями, по яких проводяться дослідження на факультеті: сучасні технології програмування, комп’ютерні науки, системний аналіз, системи підтримки прийняття рішень.