Category: Науково-методичні видання

Обложка_PrologПорубльов І. М. Дискретна математика. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу бакалаврату галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2018. – 220 с. ISBN 978-966-9730-48-3

Посібник містить матеріали з основних галузей дискретної математики, а саме: вступ до математичної логіки; множини та відношення; індуктивні засоби доведення; комбінаторика; графи та алгоритми на графах; мови, регулярні вирази та автомати. Викладення матеріалу поєднує класичний математичний підхід з орієнтованістю на галузі дискретної математики, найбільш потрібні спеціалістам з інформаційних технологій та комп’ютерних наук.
Посібник розрахований на студентів першого курсу бакалаврату, у першу чергу галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених.

Обложка_PrologАвраменко В. С., Бєсєдіна С. В. Виконання та оформлення випускних робіт. Освітній ступінь «Бакалавр»: навчально-методичний посібник. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. 227 с.

Навчальний посібник призначений для студентів ЧНУ, які навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз». У посібнику розкрито мету й задачі дипломного проектування, докладно охарактеризовані вимоги до структури, змісту і оформлення, також описані порядок, вимоги та критерії оцінки захисту випускних дипломних робіт. Матеріал посібника призначений для наукових керівників та рецензентів, студентів денної та заочної форм навчання, членів екзаменаційних комісій із захисту випускних робіт освітнього ступеня «бакалавр».

Матеріали школи програмування переможців міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас-2017» : навчально-методичний посібник / С. С. Жуковський, І. М. Порубльов, І. В. Скляр, Р. С. Шпакович – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 96 с.

У посібнику подано теоретичний матеріал і задачі, які опрацьовувались слухачами Школи програмування переможців конкурсу «Бебрас», що проходила у жовтні 2017 року в м. Львові. Ці матеріали будуть корисними вчителям інформатики й учням під час вивчення основ програмування та підготовки до олімпіад.

Обложка_PrologЛюбченко К. М. Мова програмування Prolog. Базовий курс : Навч.-метод. посіб. / К. М. Любченко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 136 с. ISBN 978-966-353-410-7

Посібник містить основні відомості з мови логічного програмування Prolog. Теоретичний матеріал кожної теми ілюструється численними прикладами, програмами, супроводжується контрольними запитаннями та практичними завданнями, які спрямовані на формування відповідних знань та вмінь студентів (учнів) з програмування на мові Prolog.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки “Програмна інженерія”, “Системний аналіз”, “Комп’ютерні науки”, для вчителів та учнів середніх навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться логічним програмуванням та штучним інтелектом.

%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b21

Вступ до програмної інженерії. Том 1. Історія розвитку. Основні поняття. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -500 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Вступ до програмної інженерії. Том 2. Основи програмної інженерії. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -370 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Мета даного посібника – сформувати уявлення про професію програміста та закласти основи для отримання навичок в області обчислювальної техніки, комп’ютерних наук та програмування, розвинути професійний світогляд майбутніх програмістів та адміністраторів комп'ютерних систем та мереж, орієнтувати їх бурхливому вирі нових ідей та технологій апаратного та програмного забезпечення, опе%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b22раційних систем і мов програмування.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

Посібник розбитий на два томи. В першому томі надається еволюція розвитку комп’ютерної техніки та основи інформатики. У другому томі йдеться про основи програмування взагалі та конкретне застосування мови Pascal при розробці програм. Наводяться численні приклади перевірених програм.

Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями по напрямках підготовки «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія», «Системний аналіз», «Комп'ютерна інженерія», «Інформатика та обчислювальна техніка», для студентів інших споріднених спеціальностей, а також учнів старших класів шкіл, технікумів, коледжів з поглибленим вивченням інформатики.

Обложка_2_800Любченко К. М., Триус Ю. В. Елементи математичної логіки з комп'ютерною підтримкою / Посібник для вчителів: Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2004. – 88 с. ISBN 966-7986-72-1

У посібнику розглянуто теоретичний матеріал та наведено значну кількість прикладів і практичних завдань з алгебри висловлень. Для більш ефективного засвоєння учнями матеріалу, формування в них відповідних вмінь і навичок, автоматизації контролю знань, а також раціонального використання часу в посібнику пропонується використовувати інструментально-контролюючу програму Master of Logic.

Посібник в першу чергу призначений для вчителів математики та інформатики і учнів середніх шкіл фізико-математичного профілю, а також може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів, які викладають дискретну математику, логічні основи інформатики і студентам, що вивчають ці дисципліни.

Промислові зразкиКузнецов Ю.М., Косенюк Г.В.Промислові зразки: охорона прав і оформлення. Навчальний посібник. – Черкаси: НТУУ «КПІ» – ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2004. – 64 с. ISBN 966-7986-90-Х

Відображено основні поняття і терміни промислових зразків, питання їх правової охорони, основи створення, порядок оформлення документів для одержання патенту, розрахунок ціни ліцензії. У додатках наведені бланки документів для оформлення заявки для одержання патенту та використання промислового зразка.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними працівниками викладачами та підприємцями.

Машинно-залежна оптимізація коду программи

Салапатов В.І.Машинно-залежна оптимізація коду програм. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 104 с.ISBN 978-966-353-088-8

Монографія присвячена питанням оптимізації коду програм на останніх фазах роботи компіляторів. Особлива увага приділяється машинно-залежній оптимізації, яка на даний час не формалізована як теорія. Аналізуються основні причини надмірності машинного коду програм, що породжуються усіма компіляторами. Пропонується ефективне, багаторазове використання інформації, що знаходиться у програмно доступних регістрах в кожному місці програми під час її виконання. Створена структура бази даних та запропонований алгоритм для формування ефективного машинного коду програм на останній фазі роботи компіляторів.

roohnebesnЖолонко М.М. Рухи небесних тіл та їх зустрічі. Частина 2. Проблеми астрономічної навігації. – Черкаси: Вид. відділ «Бізнес-стиль», 2012. – 156 с.

Книга є продовженням опису рухів небесних тіл різного походження та їх використання в навігації. Для студентів і старшокласників, викладачів, аматорів-астрономів, фахівців різних галузей, які цікавляться питаннями розвитку науки і техніки, астрономічною навігацією, інформаційними технологіями. Викладені деякі історичні факти та зроблені оцінки сучасних можливостей міжпланетних подорожей і орієнтування в космічному просторі та на поверхні сфери, яка рівномірно обертається. Метою цієї другої частини книги є популяризація наукових знань, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молоді до активної життєвої позиції та прагнення до вміння орієнтуватись у навколишньому просторі-часі за допомогою небесних світил, розуміти та передбачати їх появу і рухи над горизонтом.

Альтернативні джерела енергіїЖолонко М.М. Альтернативні джерела енергії – сонце, вітер, водень. – Черкаси: Видавництво «Бізнес-стиль», 2013. –211 с.

Обговорюються конкретні шляхи застосування в малій енергетиці променевої енергії Сонця та її похідних – потоків вітру і води шляхом акумулювання в теплову, механічну, електричну та найбільш універсальну форму – водень з метою поступової відмови від використання традиційних невідновлюваних джерел – забруднювачів довкілля. Показана роль Сонця та інших зірок як первинних джерел енергії та генераторів масивніших за водень атомів і самого водню як деякого основного акумулятора, від якого можна одержати більшість видів енергії, що існують у природі.
Для студентів вузів і старшокласників, викладачів та інженерно-технічних працівників, аматорів-ентузіастів захоплюючої та перспективної справи розвитку власних енергозберігаючих технологій. Метою книги є популяризація наукових знань та їх застосування на практиці, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молодої людини до активної життєвої позиції та прагнення зрозуміти природні явища, своє місце і роль у сучасному світі, який все ближче наближається до екологічної та гуманітарної катастрофи у зв’язку з прискореним спалюванням вуглеводневих повільно відновлюваних джерел енергії, забрудненням довкілля промисловими викидами, духовним і матеріальним зубожінням більшості населення планети на фоні казкового зростання матеріальних багатств небагатьох.