Category: Науково-методичні видання

Обложка_PrologЛюбченко К. М. Мова програмування Prolog. Базовий курс : Навч.-метод. посіб. / К. М. Любченко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 136 с. ISBN 978-966-353-410-7

Посібник містить основні відомості з мови логічного програмування Prolog. Теоретичний матеріал кожної теми ілюструється численними прикладами, програмами, супроводжується контрольними запитаннями та практичними завданнями, які спрямовані на формування відповідних знань та вмінь студентів (учнів) з програмування на мові Prolog.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки "Програмна інженерія", "Системний аналіз", "Комп’ютерні науки", для вчителів та учнів середніх навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться логічним програмуванням та штучним інтелектом.

%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b21

Вступ до програмної інженерії. Том 1. Історія розвитку. Основні поняття. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -500 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Вступ до програмної інженерії. Том 2. Основи програмної інженерії. Навчальний посібник. Друге видання. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, -370 с.
ISBN 978-966-353-261-5

Мета даного посібника – сформувати уявлення про професію програміста та закласти основи для отримання навичок в області обчислювальної техніки, комп’ютерних наук та програмування, розвинути професійний світогляд майбутніх програмістів та адміністраторів комп'ютерних систем та мереж, орієнтувати їх бурхливому вирі нових ідей та технологій апаратного та програмного забезпечення, опе%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b22раційних систем і мов програмування.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історія його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

Посібник розбитий на два томи. В першому томі надається еволюція розвитку комп’ютерної техніки та основи інформатики. У другому томі йдеться про основи програмування взагалі та конкретне застосування мови Pascal при розробці програм. Наводяться численні приклади перевірених програм.

Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями по напрямках підготовки «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія», «Системний аналіз», «Комп'ютерна інженерія», «Інформатика та обчислювальна техніка», для студентів інших споріднених спеціальностей, а також учнів старших класів шкіл, технікумів, коледжів з поглибленим вивченням інформатики.

Обложка_2_800Любченко К. М., Триус Ю. В. Елементи математичної логіки з комп'ютерною підтримкою / Посібник для вчителів: Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2004. – 88 с. ISBN 966-7986-72-1

У посібнику розглянуто теоретичний матеріал та наведено значну кількість прикладів і практичних завдань з алгебри висловлень. Для більш ефективного засвоєння учнями матеріалу, формування в них відповідних вмінь і навичок, автоматизації контролю знань, а також раціонального використання часу в посібнику пропонується використовувати інструментально-контролюючу програму Master of Logic.

Посібник в першу чергу призначений для вчителів математики та інформатики і учнів середніх шкіл фізико-математичного профілю, а також може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів, які викладають дискретну математику, логічні основи інформатики і студентам, що вивчають ці дисципліни.

Промислові зразкиКузнецов Ю.М., Косенюк Г.В.Промислові зразки: охорона прав і оформлення. Навчальний посібник. – Черкаси: НТУУ «КПІ» – ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2004. – 64 с. ISBN 966-7986-90-Х

Відображено основні поняття і терміни промислових зразків, питання їх правової охорони, основи створення, порядок оформлення документів для одержання патенту, розрахунок ціни ліцензії. У додатках наведені бланки документів для оформлення заявки для одержання патенту та використання промислового зразка.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними працівниками викладачами та підприємцями.

Машинно-залежна оптимізація коду программи

Салапатов В.І.Машинно-залежна оптимізація коду програм. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 104 с.ISBN 978-966-353-088-8

Монографія присвячена питанням оптимізації коду програм на останніх фазах роботи компіляторів. Особлива увага приділяється машинно-залежній оптимізації, яка на даний час не формалізована як теорія. Аналізуються основні причини надмірності машинного коду програм, що породжуються усіма компіляторами. Пропонується ефективне, багаторазове використання інформації, що знаходиться у програмно доступних регістрах в кожному місці програми під час її виконання. Створена структура бази даних та запропонований алгоритм для формування ефективного машинного коду програм на останній фазі роботи компіляторів.

roohnebesnЖолонко М.М. Рухи небесних тіл та їх зустрічі. Частина 2. Проблеми астрономічної навігації. – Черкаси: Вид. відділ «Бізнес-стиль», 2012. – 156 с.

Книга є продовженням опису рухів небесних тіл різного походження та їх використання в навігації. Для студентів і старшокласників, викладачів, аматорів-астрономів, фахівців різних галузей, які цікавляться питаннями розвитку науки і техніки, астрономічною навігацією, інформаційними технологіями. Викладені деякі історичні факти та зроблені оцінки сучасних можливостей міжпланетних подорожей і орієнтування в космічному просторі та на поверхні сфери, яка рівномірно обертається. Метою цієї другої частини книги є популяризація наукових знань, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молоді до активної життєвої позиції та прагнення до вміння орієнтуватись у навколишньому просторі-часі за допомогою небесних світил, розуміти та передбачати їх появу і рухи над горизонтом.

Альтернативні джерела енергіїЖолонко М.М. Альтернативні джерела енергії – сонце, вітер, водень. – Черкаси: Видавництво «Бізнес-стиль», 2013. –211 с.

Обговорюються конкретні шляхи застосування в малій енергетиці променевої енергії Сонця та її похідних – потоків вітру і води шляхом акумулювання в теплову, механічну, електричну та найбільш універсальну форму – водень з метою поступової відмови від використання традиційних невідновлюваних джерел – забруднювачів довкілля. Показана роль Сонця та інших зірок як первинних джерел енергії та генераторів масивніших за водень атомів і самого водню як деякого основного акумулятора, від якого можна одержати більшість видів енергії, що існують у природі.
Для студентів вузів і старшокласників, викладачів та інженерно-технічних працівників, аматорів-ентузіастів захоплюючої та перспективної справи розвитку власних енергозберігаючих технологій. Метою книги є популяризація наукових знань та їх застосування на практиці, підтримка вищої освіти, інформаційних технологій, спрямування молодої людини до активної життєвої позиції та прагнення зрозуміти природні явища, своє місце і роль у сучасному світі, який все ближче наближається до екологічної та гуманітарної катастрофи у зв’язку з прискореним спалюванням вуглеводневих повільно відновлюваних джерел енергії, забрудненням довкілля промисловими викидами, духовним і матеріальним зубожінням більшості населення планети на фоні казкового зростання матеріальних багатств небагатьох.

Моделювання паралельних процесівІІарнюк A.M., Волошин M.В., Єремеєв Б.М. Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині. / за наук. ред. проф. Кузьмука В.В., доц. Супруненко О.О.: Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 124 с. ISBN 978-966-353-241-7

Монографія містить роботи аспірантів Відділення гібридних моделюючих і управляючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ПАНУ, в яких розглядаються питання застосування паралельних обчислювальних процесів для розв’язання задач верифікації програмного забезпечення, розпізнавання інформативних ділянок в автоматизованих системах іридодіагностики, при реалізації засобів дистанційної біорезонансної діагностики і терапії.

Модифіковані мережі петріКузьмук В.В., Супруненко О.О.Модифицированные сети Петри и устройства моделирования параллельных процессов: Монография. – К.: Маклаут, 2010. – 252 с.ISBN 978-966-2200-07-2

В монографии представлены прикладные аспекты теории параллельных конечных дискретных автоматов, аппарата классических сетей Петри, теории интерпретаций и модификаций сетей Петри, принципы построения моделей параллельных алгоритмов на основе модифицированных Сетей Петри.
Рекомендуется научным работникам, специалистам и магистрам, проводящим исследования в области моделирования параллельных алгоритмов, мультипроцессорных и многомашинных систем автоматического управления.

Чисельні методи курс лекцій

Супруненко О.О. Чисельні методи в інформатиці. Курс лекцій: для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 050101 «Комп’ютерні науки», 050103 «Програмна інженерія». – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 132 с. ISBN 978-966-353-143-4

У курсі лекцій з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці» розглядаються особливості отримання чисельних розв’язків задач найбільш розповсюджених у моделюванні обчислювальних систем та систем керування технологічними процесами, оцінка похибок чисельного розв’язку, поняття стійкості та коректності постановки задачі.
У першій частині курсу лекцій розглядаються точні та наближені методи розв’язання лінійних рівнянь, ітераційні методи розв’язання систем нелінійних та трансцендентних рівнянь, методи інтерполяції поліномами і сплайнами, методи обробки експериментальних даних.
У другій частині курсу лекцій викладені методи чисельного диференціювання та інтегрування, одно- й багатокрокові методи розв’язання задачі Коші, сіткові методи розв’язання крайових задач для звичайних диференційних рівнянь
Кожна з тем має контрольні питання. У додатку наведена інформація по застосуванню внутрішньої мови програмування середовища автоматизації математичних розрахунків MatLab для створення програм, що реалізують розглянуті чисельні методи.
Матеріали курсу лекцій спрямовані на освоєння прикладних аспектів застосування чисельних методів в інженерній практиці. Дані лекції використовуються у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Чисельні методи в інформатиці», що викладається автором для студентів бакалаврату напрямів підготовки «Програмна інженерія» та «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій та біомедичної кібернетики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.