Category: Науково-методичні видання

Моделювання паралельних процесівІІарнюк A.M., Волошин M.В., Єремеєв Б.М. Моделювання паралельних процесів в інформатиці та медицині. / за наук. ред. проф. Кузьмука В.В., доц. Супруненко О.О.: Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – 124 с. ISBN 978-966-353-241-7

Монографія містить роботи аспірантів Відділення гібридних моделюючих і управляючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ПАНУ, в яких розглядаються питання застосування паралельних обчислювальних процесів для розв’язання задач верифікації програмного забезпечення, розпізнавання інформативних ділянок в автоматизованих системах іридодіагностики, при реалізації засобів дистанційної біорезонансної діагностики і терапії.

Модифіковані мережі петріКузьмук В.В., Супруненко О.О.Модифицированные сети Петри и устройства моделирования параллельных процессов: Монография. – К.: Маклаут, 2010. – 252 с.ISBN 978-966-2200-07-2

В монографии представлены прикладные аспекты теории параллельных конечных дискретных автоматов, аппарата классических сетей Петри, теории интерпретаций и модификаций сетей Петри, принципы построения моделей параллельных алгоритмов на основе модифицированных Сетей Петри.
Рекомендуется научным работникам, специалистам и магистрам, проводящим исследования в области моделирования параллельных алгоритмов, мультипроцессорных и многомашинных систем автоматического управления.

Чисельні методи курс лекцій

Супруненко О.О. Чисельні методи в інформатиці. Курс лекцій: для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 050101 «Комп’ютерні науки», 050103 «Програмна інженерія». – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 132 с. ISBN 978-966-353-143-4

У курсі лекцій з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці» розглядаються особливості отримання чисельних розв’язків задач найбільш розповсюджених у моделюванні обчислювальних систем та систем керування технологічними процесами, оцінка похибок чисельного розв’язку, поняття стійкості та коректності постановки задачі.
У першій частині курсу лекцій розглядаються точні та наближені методи розв’язання лінійних рівнянь, ітераційні методи розв’язання систем нелінійних та трансцендентних рівнянь, методи інтерполяції поліномами і сплайнами, методи обробки експериментальних даних.
У другій частині курсу лекцій викладені методи чисельного диференціювання та інтегрування, одно- й багатокрокові методи розв’язання задачі Коші, сіткові методи розв’язання крайових задач для звичайних диференційних рівнянь
Кожна з тем має контрольні питання. У додатку наведена інформація по застосуванню внутрішньої мови програмування середовища автоматизації математичних розрахунків MatLab для створення програм, що реалізують розглянуті чисельні методи.
Матеріали курсу лекцій спрямовані на освоєння прикладних аспектів застосування чисельних методів в інженерній практиці. Дані лекції використовуються у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Чисельні методи в інформатиці», що викладається автором для студентів бакалаврату напрямів підготовки «Програмна інженерія» та «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій та біомедичної кібернетики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Дослідження венери пілотованими аеростатамиЖолонко М.М.Пілотовані дослідження Венери водневими аеростатами. – Черкаси: Видавництво «Бізнес-стиль», 2013. – 197 с.

Обговорюються можливості пілотованих польотів до Венери існуючими засобами для створення в її атмосфері постійно діючих водневих аеростатних станцій, які можуть стати початком колонізації цієї планети як резервної для людства. Цим ставиться питання про надзвичайну важливість досліджень Венери як найближчої до Землі планети за відстанню, масою і розмірами, яка могла б стати у далекому майбутньому придатною для життя людей. Показана особлива роль водню для життя людей на Землі та у космосі як деякого основного акумулятора, від якого можна одержати більшість видів енергії, що існують у природі.
Для вчених і студентів, викладачів та інженерно-технічних працівників, любителів космонавтики та перспективних досліджень. Метою книги є популяризація новітніх наукових знань та їх застосувань, спрямування свідомості до нових достойних цілей і активної життєвої позиції, до прагнення зрозуміти природні явища, роль і місце людини в сучасному світі, який може мати різні сценарії розвитку. Книга наголошує, що людство не зможе знайти свій порятунок ніде, окрім ближнього космосу. Адже ми – частина цієї відкритої системи. Фізичні умови Венери настануть і на Землі, якщо люди не вийдуть за межі своєї планети і далі руйнуватимуть біосферу замість побудови нових.

Курс вищої математики Курс вищої математики

Григоренко В.К., Жолонко М.М., Куцоконь О.О., Ричка С.А. Курс вищої математики. Ч.1. – Ч.: Чабаненко Ю., 2011. – 512 с. ISBN 978-966-493-270-4

Посібник містить основи математичного апарату і приклади його застосування. Наведено матеріал з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, числових та функціональних рядів, диференціального числення функцій багатьох змінних. Посібник виконує функції довідника з вищої математики, але одночасно його можна розглядати і як дещо спрощений та добре ілюстрований підручник. Книга є першою частиною більш повного двотомного курсу для підготовки студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також для самоосвіти.

Дифузіційна модель образовання плато Жолонко Н.Н. Диффузионная модель образования плато в теплопроводности слабого твёрдого раствора водорода с примесью неона. – Черкассы: Изд. отдел “Бізнес-стиль”, 2012. – 60 с.ISBN 969-96412-2-0

Исследована диффузионная кинетика классических примесных частиц с применением уравнения Паули (Master Equation) в рамках простой одномерной модели с чередующимися узлами двух типов. Результаты расчёта используются для объяснения имеющихся данных о температурной зависимости теплопроводности образцов твёрдого параводорода с примесью неона предельно малых концентраций, приготовленных из расплава с различной скоростью выращивания. Произведены оценки коэффициента диффузии атомов неона для условий выращивания твёрдого раствора при х=0,0001 ат %; 0,0002 ат %. Расчёты подтверждают реалистичность модели образования примесных цепочек, предложенную ранее для объяснения эффекта плато на кривой теплопроводности. Последний был обнаружен в слабых твёрдых растворах , медленно выращенных из расплава либо из газа десублимацией. Для студентов старших курсов и аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов, интересующихся новыми достижениями современной низкотемпературной физики твёрдого тела, водородными технологиями и перспективами их использования. Цель этой небольшой книги – иллюстрация возможностей использования относительно простого математического аппарата в моделировании сложных физических процессов, происходящих в природе.

Збірник праць

Жолонко М.М. Твердий водень, теплопровідність, астрономія та навігація, інформаційні технології, розпізнавання і обробка дискретних сигналів. Збірник праць. – Черкаси: Вид. відділ “Бізнес-стиль”, 2011. – 220 с. ISBN 978-966-96412-5-0

До збірника увійшли наукові та науково-методичні праці, які з’явились у перше десятиріччя після 2000 року. Деякі з них ще не були опубліковані або оприлюднювались лише в працях конференцій. Однак більшість вийшла в українських провідних наукових журналах та за кордоном. Тематика робіт охоплює нові досягнення низькотемпературної фізики твердого тіла, актуальні питання астрометрії та навігації, інформаційні технології. Збірник видасться до 50-річчя з дня народження автор а та у зв’язку з 30-річчям його наукової та викладацької діяльності.
Для студентів та викладачів, науковців, інженерів-програмістів, аматорів-астрономів, фахівців різних галузей, які вивчають питання розвитку сучасної фізики, астрономічної навігації, інформаційні технології. Метою книги є популяризація досягнень українських вчених, підтримка вищої освіти, впровадження інформаційних технологій.

Дослідження  проєктування драйверів ОСДослідження проєктування драйверів ОС  Рудницький В.М., Бєсєдіна С.В., Кучук Г.А.  Дослідження і проектування драйверів операційних систем: навчальний посібник. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2010. – 216 с.  ISBN 978-966-676-362-5

У навчальному посібнику авторами висвітлюються найсуттєвіші питання, пов’язані з дослідженням і проектуванням драйверів на прикладі операційної системи Windows NT 5. Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні запитання та задачі для освоєння лекційного курсу, тестові завдання для самоконтролю. Окрім того, в кінці кожної теми додається список необхідної літератури.
У цілому навчальний посібник “Дослідження і проектування драйверів операційних систем” значно поширює поле досліджень при вивченні сучасних операційних систем, формує базу для подальшого поглибленого вивчення системного програмування, і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та спеціалістів-практиків.

Чисельні методи в інформатиці

Супруненко О.О., Гребенович Ю.Є. Розв’язання задач з дисципліни „Чисельні методи в інформатиці”: навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 050103 «Програмна інженерія», 050101 «Комп’ютерні науки», 040303 «Системний аналіз» усіх форм навчання. Частина 1. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 80 с. ISBN 978-966-353-242-4

Навчально-методичний посібник розроблений на допомогу студентам при організації самостійної роботи з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці». Перша частина видання містить чисельні методи розв’язання функціональних рівнянь та їх систем, а також методи апроксимації функцій поліномами і сплайнами. У першій частині посібника також розміщені методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи (РГР), завдання, приклади розв’язання завдань, перевірка достовірності й точності отриманих розв’язків, зразки оформлення готових завдань. Наведені методичні вказівки щодо роботи з літературою та оформлення літературних посилань.

Обьектно щріентоване моделюванняЛитвинов В.В., Голуб С.В., Григор’єв К.М., Жигульська В.Ю. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу. Навчальний посібник з дисципліни: «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем». – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с. ISBN 978-966-2545-15-9

У навчальному посібнику описаний, процес проектування систем реального часу, вбудованих систем. Розглянуто всі етапи життєвого циклу розробки моделей, починаючи від аналізу і закінчуючи тестуванням.

Посібник призначений для вивчення модуля «Проектування комп’ютерних інформаційних систем реального часу» дисципліни «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем» студентами, що навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки». Він буде корисним також для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів та студентів, що займаються промисловою розробкою програмного забезпечення складних комп’ютерних інформаційних систем.