Опис дисциплін вільного вибору
для студентів груп КІ, МІ

Освітній ступень «бакалавр»

Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту

Алгоритми навчання в системах штучного інтелекту – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень навчання в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь застосування алгоритмів навчання та логічного програмування для створення інтелектуальних систем.

Мета курсу – формування знань основних положень і підходів до навчання в системах штучного інтелекту та вмінь будувати логічне виведення і реалізовувати на практиці базові алгоритми навчання для систем штучного інтелекту, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів базових теоретичних знань з основ теорії нейронних мереж та символьного навчання;
 • опанування практичними вміннями із застосування алгоритмів навчання для створення систем розпізнавання образів, класифікації та інших систем з інтелектуальними функціями;
 • засвоєння сутності логічного програмування;
 • формування у студентів умінь створювати інтелектуальні системи засобами логічного програмування.

Математичні основи подання знань

Математичні основи подання знань – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних математичних положень, що використовуються для подання знань в системах штучного інтелекту, та формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння з математичних основ подання знань в системах штучного інтелекту, моделей подання знань та методів роботи з ними, сприяти розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про основні поняття математичних основ подання знань та методів роботи з ними;
 • опанування студентами знаннями з побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний аналіз міркувань, знаходити гіпотези та наслідки з них;
 • вміння розв’язувати логічні задачі;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій;
 • характеристика основних моделей подання знань.

Теорія подання знань і вивід в інтелектуальних системах

Теорія подання знань і вивід в інтелектуальних системах – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних математичних положень, що використовуються для подання знань в інтелектуальних системах, та формування практичних умінь застосовувати логічне програмування для створення інтелектуальних систем.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання з математичних основ подання знань в інтелектуальних системах, практичні уміння створювати інтелектуальні системи засобами логічного програмування, сприяти розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний вивід;
 • формування у студентів базових знань з основ теорії нейронних мереж та символьного навчання;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій для аналізу міркувань;
 • засвоєння студентами сутності логічного програмування;
 • формування у студентів умінь створювати інтелектуальні системи засобами логічного програмування.

Апаратне та програмне забезпечення передачі даних

Апаратне та програмне забезпечення передачі даних – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення апаратних та програмних засобів роботи з комп’ютерними мережами, організації в єдине ціле різнорідної інформації, представленої в різних форматах і можливості забезпечити активний вплив людини на ці дані в реальному масштабі часу, а також про організацію доступу до розподілених даних

Мета курсу полягає в освоєнні студентами фундаментальних знань з основ програмного забезпечення мереж передачі даних і базових мережевих протоколів, а також у виробленні навичок застосування цих знань, формування теоретичних знань та практичних навичок із побудови, керування, модернізації, моніторингу та аналізу продуктивності, діагностики та розв`язання проблем сучасних засобів передачі даних, навчити студентів орієнтуватись в основних напрямках розвитку і проблематиці в галузі сучасних телекомунікацій.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про методи і способи побудови комп’ютерних мереж, сучасні мережеві технології, структури мережевих пакетів і методи їх обробки, базові алгоритми передачі даних, клієнтські програми прикладного рівня Інтернету;
 • опанування студентами методами і технологіями розробки мережевих алгоритмів, методами роботи в різних мережевих середовищах, методами пошуку та збору інформації в Інтернеті, навичками адміністрування комп’ютерних мереж;
 • володіння проблемно-задачною формою подання математичних і природничо-наукових знань;
 • вміння реалізовувати мережеві алгоритми на мові програмування високого рівня, підключати їх до комп’ютерних мереж, працювати з мережевими прикладними програмами, здійснювати пошук інформації в Інтернеті;
 • вміння швидко знаходити, аналізувати і грамотно контекстно обробляти науково-технічну, природничо-наукову і загальнонаукову інформацію, приводячи її до проблемно-задачної форми;
 • вміння побачити прикладний аспект у вирішенні наукового завдання, грамотно представити й інтерпретувати результат.

Генетичні алгоритми

Генетичні алгоритми – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації.

Мета курсу – розгляд алгоритмів пошукової оптимізації, заснованих на математичному моделюванні біологічних механізмів еволюції в живій природі за допомогою принципів популяційної генетики, які дозволяють знаходити оптимальні або близькі до них (субоптимальні) рішення.

Завдання курсу:

 • формування у студентів уявлень про механізми еволюційної адаптації;
 • ознайомлення з методами розв’язання оптимізаційних задач засобами комп’ютерного моделювання на основі механізмів еволюційної адаптації;
 • отримання практичних навичок пошуку рішень при розв’язанні прикладних екстремальних комбінаторних задач переборного типу.

Геоінформаційні системи

Геоінформаційні системи – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія аналізу та моделювання географічних даних та об’єктів на основі ГІС-парадигми.

Мета курсу – розгляд методології аналізу та моделювання географічних даних та об’єктів на базі географічної інформаційної системи MapInfo, призначеної для збору, зберігання, відображення, редагування та аналізу просторових даних.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з загальними характеристиками ГІС;
 • ознайомлення з ГІС-парадигмою;
 • ознайомлення з комп’ютерними моделями географічних об’єктів;
 • ознайомлення з основними етапами ГІС-аналізу;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Динамічне програмування та елементи теорії ігор

Динамічне програмування та елементи теорії ігор – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення методу оптимізації «динамічне програмування» та антагоністичних Нім-подібних ігор двох осіб.

 Мета курсу – з’ясування теоретичних засад та вивчення принципу Беллмана та інших умов застосовності та доцільності використання метода оптимізації «динамічне програмування», а також умов застосовності функції та теореми Шпрага-Гранді.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами умов застосовності та доцільності використання метода оптимізації «динамічне програмування»;
 • ознайомлення зі стандартними типами рівнянь динамічного програмування;
 • засвоєння студентами понять виграшних та програшних позицій;
 • засвоєння студентами функції та теореми Шпрага-Гранді;
 • ознайомлення з прикладами ігор, знаходження виграшних позицій у яких зводиться до використання теореми Шпрага-Гранді.

Електротехніка та електроніка

Електротехніка та електроніка – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є основні поняття і закони теорії електричних і магнітних кіл, методи аналізу лінійних та нелінійних ланцюгів в перехідному і усталеному режимах, принцип дії і характеристики електротехнічних пристроїв, а також компонентів та вузлів електронної апаратури, методи їх розрахунку.

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові, розрахунку та застосуванню електричних кіл постійного, змінного та імпульсного струмів, по вибору та застосуванню трансформаторів і електричних машин, по параметрам, розрахунку та застосування дискретних активних та пасивних електронних приладів, по застосуванню інтегральних аналогових та цифрових пристроїв.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань побудови, аналізу та розробки електричних схем;
 • засвоєння конструкцію сучасних електронних приладів їх структурну та схемотехнічна будова;
 • вироблення у студентів навиків виконувати розрахунки складних електричних кіл;
 • набуття навиків з використання електровимірювальної апаратури;
 • засвоєння принципів дії напівпровідникових приладів і принципів дії перетворювальної техніки на їх базі;
 • вивчення елементної бази аналогової і цифрової електроніки;
 • проведення розрахунків найпростіших підсилювачів, генераторів, стабілізаторів і перетворювачів електричних сигналів.

Етнологія

Етнологія – навчальна дисципліна, яка досліджує етнічні процеси, особливості культури і побуту етнічних смілостей.

Мета курсу – сформувати у студентів уявлення про особливості духовної і матеріальної культури українського народу та інших народів, що проживають в Україні.

Завдання курсу:

 • засвоїти основні методи безпосереднього спостереження і польових досліджень;
 • визначення актуальних проблем розвитку української етнології;
 • знання про межі етнічної території та етнічні спільності в України;
 • вивчення концепцій етногенезу українців, засновані на теорії автохтонності;
 • опанування знаннями про господарсько-культурні типи, історико-етнографічне районування України.

Інформаційні технології в сучасній економіці

Інформаційні технології в сучасній економіці – сукупність процесів збирання, передачі, обробки, використання і зберігання економічної інформації, розробка й ефективне застосування сучасних інформаційних систем і технологій для розв’язання різних класів економічних і управлінських завдань.

Мета курсу – формування у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо використання інформаційних технологій в сучасних економічних системах.

Завдання курсу: 

 • ознайомлення із сучасними підходами до впровадження інформаційних технологій на різних рівнях національної економіки;
 • формування у студентів компетенцій з управління інформаційними ресурсами підприємств;
 • набуття навичок організації інформаційних потоків з управління бізнес-діяльністю;
 • оволодіння практичними навичками роботи в програмних середовищах, призначених для автоматизації економічних процесів.

Інформаційні системи управління

Інформаційні системи управління – сукупність інформації, фахівців, інтегрованих моделей та методів, програмних і технічних засобів, призначених для її обробки, а також вироблення управлінських рішень.

Мета курсу є формування теоретичних знань стосовно інформаційного забезпечення управлінської діяльності та набуття практичних навичок використання інформаційних систем в управлінні підприємствами та організаціями.

Завдання курсу

 • ознайомлення з особливостями підприємства як об’єкта автоматизації та стандартами, покладеними в основу побудови автоматизованих інформаційних систем управління”
 • ознайомлення з принципами побудови, структурою та функціями управлінських інформаційних систем”;
 • оволодіння основними положеннями стратегічного розвитку підприємства, основами стандартів стратегічного управління, спрямованого на поліпшення бізнес-процесів;
 • набуття навичок визначення показників, що характеризують розвиток системи управління підприємством;
 • оволодіння основними підходами до оцінювання ефективності бізнес-моделей.

Інформаційний моніторинг та методи прогнозування

Інформаційний моніторинг та методи прогнозування – це процес безперевного слідкування за появою нових відомостей про стан визначеного об’єкта відповідно до заданих інформаційних індикаторів з метою прогнозування майбутнього стану на основі сучасних методологій.

Мета курсу – здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань організації моніторингу об’єкті в різної природи, вибору й використання методів прогнозування стану об’єктів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з сутністю інформаційного моніторингу, методами його організації;
 • розкриття сутності передбачення, його схожості та відмінності від планування;
 • ознайомлення з видами прогнозів, основними методами прогнозування;
 • ознайомлення з інформаційним забезпеченням прогнозування;
 • набуття практичних навичок побудови прогнозів майбутнього стану об’єктів і систем різної природи.

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка – навчальна дисципліна, яка вивчає методи цифрового синтезу і обробки візуального контенту. Її основне призначення – візуальна побудова зображення графічного об’єкта по його опису і збереження зображень в інші формати.

Мета курсу – сформувати у студентів знання та вміння, необхідні для свідомого й компетентного застосування в програмуванні алгоритмів побудови та обробки комп’ютерних зображень.

Завдання курсу:

 • освоєння студентами основних методів застосування складних структур, за допомогою яких подаються графічні об’єкти;
 • освоєння студентами основних методів алгоритмізації подання зображень та їх перетворень;
 • розгляд та вивчення основних існуючих алгоритмів роботи із графічними зображеннями.

Комп’ютерна електроніка

Комп’ютерна електроніка – навчальна дисципліна орієнтована на вивчення технологій і методів проектування та створення вузлів, блоків і компонентів робототехніки за допомогою вбудованих систем передачі, зберігання, обробки і видачі інформації;

Мета курсу вивчення сучасних технологій проектування та створення вузлів, блоків і компонентів робототехніки за допомогою вбудованих систем.

Завдання курсу:

 • опанування знань про сучасні вбудовані системи Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, STM32 і тд;
 • проектування та розробка мобільних роботів за допомогою вбудованих систем;
 • проектування та розробка електронних систем за допомогою вбудованих систем;
 • проектування та розробка елементів і функціональних модулів автоматизації за допомогою вбудованих систем;
 • розробка ПЗ для вбудованих систем.

Математичні методи дослідження операцій

Предметом математичних методів дослідження операцій є застосування понять теорії дослідження операцій та оптимізації для побудови моделей на знаходження екстремумів функції при наявності обмежень.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються коректності постановки задач, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Математичні методи оптимізації

Предметом математичних методів оптимізації є застосування понять теорії оптимізації для знаходження екстремумів функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подати у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, сформувати практичні навички їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищити рівень математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглибити знання з питань, які стосуються коректності постановки задачі, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Мови та технології програмування штучного інтелекту

Мови та технології програмування штучного інтелекту – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія побудови інтелектуальних систем на високорівневій мові програмування Python з використанням технологій ООП та візуального програмування.

Мета курсу – розгляд методології побудови інтелектуальних систем, а також інтелектуальних методів обробки інформації мовою Python.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними програмними бібліотеками мови Python для обробки і аналізу даних;
 • ознайомлення з технологіями ООП та візуального програмування на мові Python;
 • вивчення базових підходів до проектування та розробки інтелектуальних програмних модулів;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Методи оптимізації та дослідження операцій

Предметом методів оптимізації та дослідження операцій є  застосування понять теорії оптимізації та дослідження операцій для побудови моделей на знаходження екстремумів функції при наявності обмежень.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичні відомості про методи дослідження операцій, формування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі прикладної математики, зокрема математичного програмування;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються коректності постановки задач, математичного моделювання і обчислювального експерименту, дослідження ефективності чисельних методів розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютерної техніки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів.

Методи прогнозування

Методи прогнозування – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологічні основи прогнозування соціально-економічних та екологічних процесів.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань вибору та застосування математичних методів для прогнозування стану об’єктів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з поняттям, цілями та завданням прогнозування, етапами та принципами створення прогнозів;
 • розкриття сутності передбачення, його схожості та відмінності від планування;
 • характеристика видів та призначення прогнозів, їх методів та параметів;
 • ознайомлення з інформаційним забезпеченням прогнозування;
 • з’ясування сутності методів екстраполяції, експоненційного згладжування, згладжування усередненням і сезонного прогнозування;
 • опанування знань про методи оцінки прогнозів.

Моделі подання знань

Моделі подання знань – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень подання знань в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – з’ясування теоретичних засад з основних моделей подання знань в системах штучного інтелекту, формування практичних умінь формалізувати міркування та логічно їх аналізувати, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • характеристика основних моделей подання знань;
 • набуття студентами умінь реалізовувати логічну та інші моделі подання знань та застосовувати машину виведення при розв’язуванні практичних задач;
 • ознайомлення студентів з етапами побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок формалізації міркувань та умінь здійснювати логічний аналіз міркувань, знаходити гіпотези та наслідки з них;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій.

Моделювання соціально-економічних процесів

Моделювання соціально-економічних процесів – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є соціально-економічні процеси та засоби розробки їх моделей.

Мета курсу – забезпечити умови для оволодіння студентами теоретичних знань про технології та засоби моделювання соціально-економічних та екологічних процесів, зокрема в реальних умовах, а також придбання практичних навичок моделювання та аналізу соціально-економічних та екологічних процесів за допомогою сучасних програмних інструментів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з теоретичними основами моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
 • розкриття сутності методів побудови та використання моделей для прогнозування і оптимізації реальних соціально-економічних та екологічних процесів;
 • ознайомлення зі стандартами IDEF моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
 • розвиток практичних навичок моделювання та аналізу соціально-економічних та екологічних процесів організації.

Моделювання систем

Моделювання систем – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення методів та засобів дослідження та проектування складних організаційно-технічних систем та формування практичних навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння з розробки  імітаційних, імовірнісних та індуктивних моделей складних  організаційно-технічних систем, їх  реалізації в розроблених інформаційних та інтелектуальних системах.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про моделі систем масового обслуговування;
 • опанування студентами знаннями з імовірнісного моделювання;
 • опанування студентами знаннями з імітаційного моделювання;
 • опанування студентами знаннями з індуктивного моделювання;
 • набуття навичок розробки імітаційних, імовірнісних та індуктивних моделей виробничих та компютерних систем;
 • набуття навичок застосування методів проектування програмного забезпечення процесів моделювання складних систем;
 • набуття навичок планування та проведення експериментів з моделями;
 • оволодіння методикою обробки, інтерпретації та використання результатів результатів моделювання в процесі професійної діяльності;
 • набуття студентами умінь створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності;
 • вміння аналізувати та вибирати обчислювальні методи розвязання задач проектування ІС за критеріями стійкості, складності тощо;

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Моделювання та прогнозування стану довкілля – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення технології моделювання об’єктів навколишнього середовища  в процесі моніторингу довкілля.

Мета курсу – сформувати необхідні теоретичні знання та професійні компетенції з вибору та застосування оптимальних методів моделювання та прогнозування об’єктів довкілля, визначення стану довкілля, практичного застосування отриманих навичок при організації та проведенні моніторингу стану навколишнього середовища .

Завдання курсу:

 • усвідомлення студентами понять формальних та неформальних етапів системного аналізу;
 • опанування студентами знаннями про особливості побудови статистичних і блокових моделей екосистем;
 • опанування студентами знаннями про види екологічних прогнозів та вибір методу прогнозування в залежності від специфіки об’єкта прогнозування і мети;
 • формування у студентів знань про алгоритми проведення системного аналізу об’єктів та процесів дослідження;
 • ознайомлення із законами функціонування та розвитку систем;
 • оволодіння практичними уміннями застосування методів проектування технічних систем;
 • оволодіння технологіями проектування систем обробки інформації;
 • вміння використовувати методи моделювання в системах обробки інформації;
 • набуття навичок морфологічного, функціонального та інформаційного опису складних систем;
 • вміння застосувати технології системного аналізу при вдосконаленні існуючих та створенні нових систем обробки інформації.

Моніторинг та методи контролю довкілля

Моніторинг та методи контролю довкілля – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи та засоби спостереження та контролю стану об’єктів довкілля.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань моніторингу стану об’єктів довкілля  та методів контролю їх якості. 

Завдання курсу:

 • ознайомлення з поняттям моніторингу довкілля, його предметом, об’єктами, суб’єктами, завданням;
 • розкриття сутності класифікації моніторингу довкілля за методами спостереження, масштабами досліджень, за характером узагальнення інформації;
 • характеристика методів отримання первинної і вторинної інформації в процесі моніторингу довкілля;
 • ознайомлення зі структурою та функціями державної системи моніторингу довкілля;
 • опанування знань про види, призначення та принципи функціонування інформаційно-вимірювальних систем;
 • з’ясування сутності вольтамперометрії та кулонометрії, хроматографії, атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

Моніторинг та методи прогнозування систем

Моніторинг та методи прогнозування систем – постійне спостереження за станом систем різної природи з метою виявлення актуальних тенденцій їхнього розвитку, прогнозування майбутнього стану та вироблення управлінських рішень з метою запобігання виникненню або мінімізації руйнівних явищ та процесів.

Мета курсу – здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань організації моніторингу стану систем різної природи, застосування методів прогнозування їхнього розвитку з метою вибору оптимальних сценаріїв та уникнення критичних ситуацій.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з сутністю, сучасними методами і технологіями моніторингу;
 • ознайомлення зі способами визначення інформативних ознак та формами представлення результатів моніторингу;
 • ознайомлення з видами прогнозів, основними методами прогнозування;
 • набуття практичних навичок застосування методів прогнозування для систем різної природи;
 • опанування знань про методи оцінки й інтерпретації прогнозів.

Нейронні мережі

Нейронні мережі – навчальна дисципліна, яка розглядає методи побудови нейронних мереж та принципи їх практичного використання.

Мета курсу – формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи з технологіями автоматизованого інтелектуального аналізу даних та вивчення основних тенденцій розробки та застосування нейронних мереж.

Завдання:

 • розгляд теоретичних і практичних аспектів теорії нейронних мереж;
 • опанування принципами навчання нейронних мереж та їх практичного використання.

Опуклий аналіз

Предметом опуклого аналізу є застосування понять опуклого аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття опуклих множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач опуклого аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи опуклого аналізу;
 • сформування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Організація ІТ-бізнесу

Організація ІТ-бізнесу  – це навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення законів і принципів розвитку інформаційного бізнесу, управлінських рішень щодо організації та економіки компанії IT-індустрії.

Мета курсу – формування у студентів системи компетентностей, які необхідні для організації діяльності компанії IT-індустрії, управління економікою підприємств даної галузі, формування та постановки технічного завдання,визначення стратегії і тактики кадрового та фінансового забезпечення консультаційних послуг компаній ІТ-індустрії.

Завдання курсу

 • засвоєння знань щодо теоретико-методичних засад організації  підприємництва та його особливостями в інформаційній сфері економіки;
 • засвоєння знань щодо основних принципів обґрунтування результатів аналізу бізнес-процесів на підприємстві та проведення інформаційної діяльності на підприємстві;
 • опанування практичних навичок обґрунтування доцільності створення тієї чи іншої організаційної форми інформаційного бізнесу;
 • опанування практичних навичок застосування програмних продуктів, визначення вартості консультаційних послуг;
 • отримання практичних навичок щодо оцінки ефективності діяльності компанії IT-індустрії.

Основи паралельних обчислень

Основи паралельних обчислень – навчальна дисципліна, яка розглядає обчислювальні системи з розподіленою пам’яттю, в яких процесори функціонують незалежно один від одного. Для організації паралельних обчислень в таких умовах необхідно мати можливість розподіляти обчислювальне навантаження та організувати інформаційну взаємодію (передачу даних) між процесорами.

Мета курсу – опанувати стандарт МРІ, який забезпечує інтерфейс передачі даних. МРІ – це стандарт, якому повинні задовольняти засоби організації передачі повідомлень. Далі, МРІ – це програмні засоби, які забезпечують можливості передачі повідомлень і при цьому відповідають всі вимогам стандарту МРІ. Так, за стандартом ці програмні засоби повинні бути організовані у вигляді бібліотек програмних функцій (бібліотека МРІ) і повинні бути доступними для найбільш використовуваних алгоритмічних мов С та Fortran. Подібну “двоїстість” МРІ слід враховувати при використанні термінології.

Завдання курсу:

 • засвоїти основи передачі повідомлень;
 • опанувати та засвоїти парні та колективні передачі повідомлень;
 • засвоїти основний набір функцій МРІ;
 • навчитись визначати кількість та ранг процесу.

Основи управління ризиками

Основи управління ризиками – навчальна дисципліна , орієнтована на вивчення основ якісного і кількісного аналізу та управління ризиками, вміння прогнозувати та передбачати можливі ризики в невизначених умовах.

Мета курсу –  здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань аналізу, моделювання та управління ризиками під час роботи в умовах невизначеності (неповної інформації) для здійснення раціонального вибору з множинних можливих, альтернативних варіантів і здатності йти на ризик у розумних (допустимих) межах.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами основних принципів здійснення аналізу ризику
 • з’ясування основних принципів моделювання ризику;
 • засвоїти основні критерії прийняття рішень в умовах ризику;
 • опанування знань про методи врахування та управління ризиками;
 • вироблення у студентів навиків самостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й проводити відповідні обчислення та програмні комплекси;
 • навчити студентів контролювати, моделювати й враховувати ризик та керувати ним, застосовуючи відповідні метод.

Паралельні обчислювальні процеси

Вся історія розвитку високопродуктивних обчислювальних систем – це історія реалізації ідей паралельної обробки на тому або іншому етапі розвитку комп’ютерних технологій, природно, у поєднанні зі збільшенням частоти роботи електронних схем.

Мета курсу – викладання дисципліни є вивчення принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • засвоїти принципи паралельних обчислень;
 • вивчити та практично закріпити застосування семафорів та семафорних примітивів;
 • засвоїти та практично закріпити використання моніторів;
 • опанувати використання операторів мови JAVA з вбудованими моніторними примітивами.

Програмування інтернет

Програмування інтернет – навчальна дисципліна, яка розглядає різноманітні підходи до побудови Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завданнями курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Проектування інформаційних систем

Проектування інформаційних систем – це навчальна дисципліна, що вивчає теоретичні та практичні основи сучасних технологій аналізу, проектування і розробки інформаційних систем (ІС), в яких поєднуються різні технології і інструментарій для здобуття практичних навиків їх реалізації.

Мета курсу –  забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні інформаційних систем, формування навичок використання інструментарію для аналізу, проектування і розробки ІС.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з сучасними технологіями проектування: технологія RAD, уніфікований процес Rational, екстремальне програмування (ХР-процес), технологія SKRUM;
 • оволодіння студентами базовими класифікаційними схемами технології проектування, основними методами і інструментами, що забезпечують високу якість процесу аналізу, проектування і розробки складних ІС;
 • виробити у студентів вміння використовувати сучасні інструментальні засоби проектування ІС, прийоми реалізації всіх фаз життєвого циклу програмного продукту;
 • проектувати та розробляти ІС на основі сучасних технологій проектування з використанням мови UML;
 • якісно створювати ПП за рахунок засобів  автоматичного контролю (насамперед, контролю проекту);
 • вміти за короткий час створити прототип майбутньої системи, що дозволяє на ранніх етапах оцінити очікуваний проект.

Розподілені бази даних в системах еколого-економічного моніторингу

Розподілені бази даних в системах еколого-економічного моніторингу – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення технології створення розподілених баз даних та засоби розподіленої обробки даних.

Мета курсу – сформувати необхідні теоретичні знання та професійні компетенції з вибору та застосування технології проектування розподілених баз даних, створення засобів обробки розподілених даних та практичного застосування отриманих навичок при організації та проведенні моніторингу стану навколишнього середовища .

Завдання курсу:

 • усвідомлення студентами понять розподілені системи баз даних, засоби розподіленої обробки даних, паралельні системи баз даних;
 • опанування студентами знаннями про принципи створення розподілених баз даних;
 • опанування студентами знаннями про архітектуру програмно-технічних засобів розподілених систем керування розподілених баз даних, її властивості та різновиди;
 • формування у студентів знань про розподілене зберігання даних, фрагментацію, реплікацію та обробку розподілених транзакцій;
 • ознайомлення з особливостями застосування розподілених баз даних в екології та економіці;
 • ознайомлення з MySQL, PostgreSQL, СУБД Oracle, Microsoft SQL Server;
 • оволодіння студентами знань з технології OLAP;
 • оволодіння практичними уміннями створення розподіленої бази даних моніторингу об’єкту довкілля;
 • оволодіння технологіями проектування систем обробки розподілених даних;
 • набуття навичок створення об’єктів розподіленої бази даних;
 • вміння використовувати мову SQL для маніпулювання даними;
 • набуття навичок з управління виконання сценаріїв при роботі з розподіленою базою даних.

Розробка корпоративних інформаційних систем

Розробка корпоративних інформаційних систем – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є вивчення принципів розподіленої обробки даних та сучасних програмних засобів для її проектування та реалізації.

Мета курсу – розгляд основних характеристик, властивостей і принципів використання сучасних корпоративних інформаційних систем для розподіленої обробки даних.

Завдання курсу:

 • вивчення сучасних корпоративних інформаційних систем, їх характеристик, властивостей, принципів проектування та використання;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними платформами для розробки корпоративних інформаційних систем і реалізації хмарних обчислень.

Розробка інтелектуальних систем

Розробка інтелектуальних систем – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є ознайомлення з сучасним програмним забезпеченням та інструментальними засобами розробки інтелектуальних систем.

Мета курсу – розгляд засобів розробки інтелектуальних систем в сучасному інформаційному суспільстві.

Завдання курсу:

 • вивчення базових підходів до розробки інтелектуальних систем;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасним програмним забезпеченням та інструментальними засобами розробки інтелектуальних систем.

Розподілені системи

Мета курсу – вивчення студентами принципів побудови паралельних та розподіденних програмних додатків для різноманітних комп’ютерних систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та стандартів паралельного програмування.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з основними парадигмами паралельного програмування;
 • придбання практичних навичок використання пакетів паралельного програмування;
 • підготовка до виконання дипломних проектів та кваліфікаційних робіт, тематика яки пов’язана з дослідженням та проектуванням паралельних алгоритмів прикладних задач.
 • вивчення стандартів паралельного програмування (таких як MPI та OpenMP) та їх реалізацій;
 • вивчення організації структур розподілених систем;

Розробка мобільних додатків

Розробка мобільних додатків – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних принципів розробки під мобільні пристрої та формування практичних навичок по розробці таких додатків.

Мета курсу – сформувати базові теоретичні знання та практичні уміння з розробки мобільних додатків під різні платформи (Android, IOS), сприяти професійному розвитку студентів та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про існуючі підходи до мобільної розробки;
 • ознайомлення з існуючими SDK;
 • ознайомлення з особливостями розробки під мобільні пристрої;
 • ознайомлення з особливостями інтерфейсу користувача;
 • отримання практичних навичок з розробки мобільних додатків.

Системний аналіз

Системний аналіз – це навчальна дисципліна, що вивчає принципи, методи та засоби дослідження складних об’єктів за допомогою представлення їх як систем та аналізу цих систем.

Мета курсу –  забезпечення базової профілюючої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач

Завдання курсу:

 • оволодіння студентами теоретичними положеннями та практичними навичками з основ теорії систем та системного аналізу складних організаційно-технічних систем;
 • знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики; здатність розв’язувати практичні науково-технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру;
 • з’ясування методів вирішення соціальних, інструментальних, загальнонаукових і професійних завдань;
 • засвоєння методів проведення аналізу і синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації;
 • вироблення у студентів навиків аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи;
 • оволодіти вмінням аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язування задач проектування ІС за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності, тощо;
 • застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення інформаційних систем та технологій;
 • виробити здатність до генерації нових ідей і варіантів розв’язання задач, до комбінування та експериментування, до оригінальності, конструктивності, економічності та простих рішень;
 • вміти обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні.

Спеціалізовані експертні системи

Спеціалізовані експертні системи – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування спеціалізованих експертних систем та методи і засоби роботи зі знаннями.

Мета курсу – вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями, а також засобів проектування знання-орієнтовних систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень.

Завдання курсу:

 • вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями;
 • вивчення методології проектування спеціалізованих експертних систем;
 • ознайомлення з оболонками для створення спеціалізованих експертних систем.

Сучасні технології розробки WEB-додатків

Технології створення WEB-додатків – навчальна дисципліна, в якій розглядаються технології розробки веб-додатків, тобто послідовності дій, які необхідно виконати, використовуючи певні засоби для того, щоб створити прикладну програму.

Мета курсу – формування теоретичних знань і практичних засад у галузі проектування та експлуатації веб-додатків з використанням технологій сторони серверу.

Завдання курсу:

 • знайомство студента з технологіями застосування мов розмітки і мов опису зовнішнього вигляду документа CSS в клієнтських додатках;
 • ознайомлення з технологіями застосування мов веб-програмування в клієнтських додатках;
 • ознайомлення з технологіями застосування Node.JS в серверних додатках;
 • освоєння та застосування засобів розробки веб-додатків;
 • вміння застосування сучасних Web-технологій для створення веб-додатків.

Управління організаційними системами

Управління організаційними системами – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої  є види, методи та засоби управління організаційними системами.

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з питань системного аналізу організації та вибору релевантних методів її управління.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів систематизовані і ґрунтовні знання та практичні навички щодо принципів управління організаційних систем.
 • розкриття сутності аналізу організаційних систем;
 • ознайомлення з характеристикою систем управління;
 • розкриття сутності класифікації соціальних організацій;
 • ознайомлення зі структурою управління організацією;
 • розкриття основних принципів організаційного проектування;
 • характеристика організаційних змін та інноваційних перетворень.

Українознавство

Українозна́вство (україні́стика або україніка) – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення економічної, політичної, соціальної, культурної, історичної проблематики України, а також життя української діаспори за кордоном.

Мета курсу –  з’ясування теоретичних засад та вивчення історико-культурних особливостей українського народу, сучасних етнонаціональних процесів.

Завдання курсу:

 • засвоєння студентами предмету навчальної дисципліни як інтеграційної системи знань про Україну і українців;
 • з’ясування основних етапів формування соціальної структури українського етносу і нації;
 • вироблення у студентів навиків орієнтуватися в проблемах сучасної етнополітики;
 • опанування знань про етногенез українського народу, його етнічну територію;
 • обговорення проблем сучасних етнодержавотворчих процесів.

Управління організаційними системами

Управління організаційними системами –це навчальна дисципліна, що займається розробкою і практичним застосуванням методів і моделей найбільш ефективного управління системами різного органі- заційного рівня ієрархії.

Мета курсу –  вивчення можливостей практичного застосування методів управління організа- ційними системами, що функціонують в умовах невизначеності та набуття навичок їх застосування

Завдання курсу:

 • з’ясувати моделі вибору організаційних критеріїв методом аналізу ієрархій;
 • вироблення у студентів навиків самостійно здійснювати структурний аналіз організаційних систем;
 • здобуття студентами вміння формувати альтернативи та експертні сценарії;
 • засвоїти моделі стимулювання в організаційних системах;
 • ознайомитися з ігровими моделями управління організаційними системами.

Управління проектами інформатизації

Управління проектами інформатизації – це навчальна дисципліна, вивчення якої базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу. Вона передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Мета курсу –  формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх сферах діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інформатизації різних типів та видів.

Завдання курсу

 • засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;
 • оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;
 • ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації;
 • отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами;
 • навчитися застосовувати набуті знання з управління проектами при здійсненні проектів інформатизації соціально-економічний об’єктів, реінжинірингу бізнес-процесів, консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням інформаційних технологій.

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині

Управління інвестиціями та інноваціями в медицині – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є принципи управління інвестиційною та інноваційною діяльністю медичного закладу в системі охорони здоров’я.

Мета курсу – оволодіння студентами сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку; формування практичних навичок з розробки інвестиційної та інноваційної стратегії медичного закладу; порядку підготовки та розгляду реальних інвестиційних проектів та інноваційної проектної документації; формування інвестиційного портфеля підприємства, його оцінки та оперативного управління ним.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з економічною сутністю інвестицій та їх місцем у системі економічних знань;
 • визначити пріоритети інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств;
 • ознайомити з методикою оцінювання та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств.

Web-технології та Web-дизайн

Web-технології та Web-дизайн – навчальна дисципліна, яка розглядає принципи Web-програмування, а також методи їх використання при розробці Інтернет-додатків різноманітного призначення.

Мета курсу – формування високого рівня володіння сучасними Web-технологіями, набуття практичних навичок роботи при створенні Інтернет-додатків.

Завдання курсу:

 • засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування;
 • формування практичних навичок щодо розробки якісних Інтернет-додатків.

Технології комп’ютерного проектування

Технології комп’ютерного проектування – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення технологій і методів проектування комп’ютерних систем за допомогою САПР.

Мета курсу – побудова моделей для опису предметної області комп’ютерного проектування систем і об’єктів управління та технологічних процесів різного призначення;

Завдання курсу:

 • опанування методології та математичних основ комп’ютерного проектування;
 • опанування моделей комп’ютерних систем та об’єктів управління за допомогою методів та інструментів CALS-технологій;
 • розроблення інформаційного забезпечення проекту ІС з обґрунтуванням та вибором певних стандартів та СASE-засобів проектування на основі аналізу складних систем та об’єктів управління;
 • формування у студентів навиків розробки раціональних методів створення та дослідження створюваних моделей, проведення їх якісне та кількісне дослідження, користування сучасними програмними пакетами САПР;
 • Розв’язання найпростіших прикладних задач і створення математичних моделей, реальних об’єктів і систем за допомогою CAD/CAM/CAE.

Типові мікропроцесорні набори

Типові мікропроцесорні набори – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є архітектура мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі мікропроцесорного комплекту (МПК) К 1804 та сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).

Мета курсу – оволодіти та набути студентами знань по побудові архітектури мікропрограмування пристроїв з розрядною-модульної організацією на прикладі МПК К 1804 та проектуванню і розробки елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС.

Завдання курсу:

 • вивчення й дослідження основних питань системно-структурного та функціонального проектування процесора на базі МПК К 1804;
 • опанування знань про сучасні методи проектування цифрових систем та засобів обчислювальної техніки;
 • вироблення у студентів навиків розробки цифрової техніки на інтегральних схемах з програмованою структурою;
 • опанування знань студентами про сучасні методи проектування цифрових систем на ПЛІС з використання мови описання апаратури (VHDL).
 • проектування та розробка елементів і функціональних модулів цифрової техніки за допомогою ПЛІС FPGA Virtex.

Моделювання інформаційних процесів

Моделювання інформаційних процесів – всебічний аналіз і моделювання систем обробки даних й інформаційних потоків на різних рівнях ієрархії, починаючи з формальних вимог до моделей і закінчуючи обробкою й аналізом результатів, з метою підвищення ефективності збирання, передачі й використання інформації в системах управління.

Мета курсу – є формування у студентів системи теоретичних знань щодо існуючих підходів та принципів моделювання інформаційних процесів та формування практичних навичок побудови й використання математичних моделей при проектуванні систем обробки даних та електронного документообігу. 

Завдання курсу :

 • ознайомлення з основними характеристиками інформації, принципами моделювання сигналів, каналів зв’язку та систем обробки даних;
 • систематизоване подання моделей інформаційних процесів на різних рівнях ієрархії;
 • набуття навичок абстрактного представлення управлінських інформаційних систем за допомогою сучасних засобів моделювання;
 • формування компетенцій з проектування електронного документообігу в процесі автоматизації ділових процесів.

Функціональний аналіз

Предметом функціонального аналізу є застосування понять функціонального аналізу в інших галузях науки. Фундаментальні поняття: множини та функції.

Мета курсу – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач функціонального аналізу у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Завдання:

 • подання у систематизованій формі теоретичних відомостей про методи функціонального аналізу;
 • сформування практичних навичок їх застосування до розв’язування реальних виробничих, економічних, технічних і управлінських задач;
 • підвищення рівня математичної і професійної підготовки майбутніх програмістів за рахунок сучасних досягнень у галузі функціонального аналізу.

Формальні моделі подання знань

Формальні моделі подання знань – навчальна дисципліна, орієнтована на вивчення основних теоретичних положень подання знань в системах штучного інтелекту та на формування практичних умінь розв’язувати задачі, пов’язані з логічним виведенням та аналізом міркувань.

Мета курсу – з’ясування теоретичних засад з основних моделей подання знань в системах штучного інтелекту, формування практичних умінь формалізувати міркування та логічно їх аналізувати, сприяння розвитку у студентів абстрактно-логічного мислення.

Завдання курсу:

 • характеристика основних моделей подання знань;
 • набуття студентами умінь будувати формальні моделі міркувань та застосовувати логічне виведення при розв’язуванні практичних задач;
 • формування у студентів знань етапів побудови та розвитку формальної аксіоматичної теорії;
 • формування у студентів навичок знаходити наслідки із заданих гіпотез та визначати гіпотези для відомих наслідків;
 • набуття студентами умінь застосовувати метод резолюцій.

Теорія прийняття рішень

Теорія прийняття рішень – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія використання моделей та методів знаходження рішень при розв’язанні слабо структурованих задач, для яких частина інформації, що необхідна для їх повного і однозначного вирішення принципово відсутня.

Мета курсу – розгляд методології використання моделей та методів знаходження рішень при розв’язанні слабо структурованих задач в різних предметних галузях.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними етапами прийняття рішень;
 • вивчення загальних підходів до прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику, тощо;
 • ознайомлення з основними підходами до оцінки якості прийнятих рішень;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними середовищами для автоматизації процесу підтримки прийняття рішень.

СASE-технології

СASE-технології – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування інформаційних систем з використанням діаграматичної мови моделювання UML та Computer Aided Software/System Engineering (CASE), як засобу аналізу, моделювання та розробки.

Мета курсу – розгляд методології проектування інформаційних систем, діаграматичної мови моделювання UML та CASE-технологій.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з методологією розробки інформаційних систем;
 • вивчення діаграматичної мови моделювання UML;
 • набуття практичних навичок проектування інформаційних систем з використанням CASE-технологій;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Цифрова картографія

Цифрова картографія – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія збору і підготовки географічних даних.

Мета курсу – розгляд методології збору і підготовки географічних даних.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з методами збору і попередньої обробки географічних даних;
 • ознайомлення з методами впорядкування даних;
 • вивчення сучасних геодезичних систем координат і картографічних проекцій;
 • вивчення базових географічних перетворень;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Системи штучного інтелекту

Системи штучного інтелекту – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія побудови інтелектуальних систем.

Мета курсу – розгляд методології побудови інтелектуальних систем, а також інтелектуальних методів обробки інформації.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з основними етапами досліджень в галузі штучного інтелекту;
 • вивчення призначення, загальної структури та основних типів інтелектуальних систем;
 • вивчення базових підходів до розробки систем штучного інтелекту;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями для побудови інтелектуальних систем.

Освітній ступінь «магістр»

Додаткові методи вирішення задач штучного інтелекту

«Додаткові методи вирішення задач штучного інтелекту» – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методології ансамблевого навчання (ensamble learning) для передбачувальної аналітики.

Мета курсу – ознайомлення з методологією ансамблевого навчання для проектування та розробки інтелектуальних модулів мовою Python.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з принципами та сферами застосування передбачувальної аналітики;
 • ознайомлення з методологією побудови моделей при ансамблевому навчанні;
 • поглиблення знань з питань підвищення якості класифікаторів;
 • ознайомлення з основними програмними бібліотеками мови Python для передбачувальної аналітики;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями та системами.

Проектуваня комп’ютерних систем з розподіленими базами даних

Проектуваня комп’ютерних систем з розподіленими базами даних – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методи керування розподіленими базами даних, механізми обробки запитів та оптимізації.

Мета курсу – ознайомлення з  розподіленими системами управління базами даних, методами обробки інформації і технологіями керування розподіленими базами даних в цілому та її транзакціями (паралелізм і відновлення), отримання навичок реалізації РБД на базі хмарних сервісів.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з розподіленими системами управління базами даних та методами обробки інформації і технологіями керування розподіленими базами даних;
 • поглиблення знань з питань, які стосуються методики проектування, функціонування, принципів і організації сучасних баз даних;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями та системами.

Сучасні технології розробки web-додатків

Сучасні технології розробки web-додатків – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є базові принципи і сучасні технології розробки web-додатків.

Мета курсу – вивчення серверної технології розробки web-додатків ASP.NET.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з базовими принципами розробки web-додатків;
 • ознайомлення з сучасними технологіями розробки web-додатків, web-сервісів і web-сайтів;
 • ознайомлення з користувацькими та програмними інтерфейсами web-додатків, web-сервісів і web-сайтів;
 • вивчення серверної технології розробки web-додатків ASP.NET;
 • підвищення інформаційної культури студентів, шляхом ознайомлення їх з сучасними інформаційними технологіями та системами.

Спеціалізовані експертні системи

Спеціалізовані експертні системи – навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є методологія проектування спеціалізованих експертних систем та методи і засоби роботи зі знаннями.

Мета курсу – вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями, а також засобів проектування знання-орієнтовних систем, направлених на вироблення основних стратегій прийняття рішень.

Завдання курсу:

 • вивчення базових моделей представлення знань та принципів роботи зі знаннями;
 • вивчення методології проектування спеціалізованих експертних систем;
 • ознайомлення з оболонками для створення спеціалізованих експертних систем.

Розробка корпоративних інформаційних систем

Розробка корпоративних інформаційних систем – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення основних методів та засобів проектування та розробки корпоративних інформаційних систем.

Мета курсу – сформувати необхідні теоретичні знання та професійні компетенції з методології проектування, методики впровадження та практики використання корпоративних інформаційних систем (КІС) на підприємстві.

Завдання курсу:

 • формування у студентів знань про методології проектування корпоративних інформаційних систем;
 • усвідомлення студентами понять «єдиний інформаційний простір підприємства», «інтерфейс роботи з КІС відповідно до ролі і прав користувача»;
 • ознайомлення із найпопулярнішими у світі та в Україні тиражованими КІС;
 • формування у студентів знань про архітектуру сучасних корпоративних інформаційних систем;
 • оволодіння студентами технологій розв’язання економічних задач в умовах функціонування КІС;
 • формування у студентів знань про механізми управління персоналом в КІС;
 • оволодіння практичними уміннями роботи в КІС, оцінювання ефективності КІС;
 • опанування студентами знаннями з управління матеріальними та інформаційними потоками корпорації;
 • формування у студентів навичок побудови корпоративних інформаційних систем;
 • вміння використовувати та адаптовувати сучасні КІС або їх окремі елементи у певній предметній галузі;
 • набуття навичок користування системами SAP та КІС Галактика.

Реінжинірінг бізнес-процесів

Реінжинірінг бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення технологій та засобів моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів, які використовуються в процесі управління організацією, а також придбання практичних навичок  аналізу та  перепроектування бізнес-процесів за допомогою сучасних програмних інструментів.

Мета курсу – сформувати необхідні теоретичні знання та професійні компетенції з аналізу та моделювання бізнес-процесів організації, їх фундаментального переосмислення для досягнення вагомих покращень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках, як результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність.

Завдання курсу:

 • усвідомлення студентами понять бізнес – процес організації, реінжиніринг бізнес-процесів організації;
 • опанування студентами знаннями про аспекти та принципи реінжинірингу організації;
 • набуття практичних навичок з моделювання та аналізу бізнес-процесів організації;
 • вміння студентами характеризувати види бізнес-процесів організації;
 • набуття практичних навичок з визначення та відтворення видів моделей бізнес-процесів;
 • оволодіння знаннями з основних положень стандарту IDEF моделювання бізнес-процесів;
 • вміння аналізувати параметри бізнес-процесів;
 • набуття практичних навичок з застосовування критеріїв ефективності для оцінювання бізнес-процесу;
 • здатність розробляти діаграми IDEF0, DFD, IDEF3 в нотаціях “AS IS” i “TO BE”;
 • оволодіння елементарними навичками проведення функціонально-вартісного аналізу бізнес-процесу;
 • оволодіння методами побудови бізнесу на принципах реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.