Кафедра інте​лектуальних систем прийняття рішень:
навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Навчальні програми кафедри спрямовані на опанування студентами нових інформаційних технологій як в теоретичному плані, так і в практичному застосуванні. Теоретичну базу сучасних технологій обробки даних складають такі курси, як Системний аналіз, Моніторинг та методи контролю довкілля, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Моделювання систем, Синтез моделей та проектування моделюючих комплексів, Комп‘ютерні технології статистичної обробки економічної інформації, Аналіз даних та знань, Web-дизайн,

Методична робота кафедри направлена на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію і інтенсифікацію навчального процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Отже для вирішення низки питань, які пов’язані з методичною роботою кафедри постійно функціонує науково-методичний семінар за участю професорсько-викладацького складу кафедри для змістовної розробки питань і організації ефективної методичної роботи за наступними напрямами:

  • модернізації навчального процесу за Болонськими принципами;
  • аналіз відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців вимогам державних освітніх стандартів;
  • навчально-методичного забезпечення змісту освіти;
  • інноваційних технологій навчання;
  • підвищення кваліфікації та атестації науково-педагогічних працівників.

Також постійно обговорюються результати відкритих занять, тематика закріплених за кафедрою дисциплін для їх узгодження згідно впроваджених змін в навчальному плані, активізації самостійної роботи студентів та інші актуальні питання і проблеми вищої освіти.

Оскільки процес видання методичних вказівок досить тривалий, і вони з багатьох, особливо спеціальних, дисциплін швидко застарівають, на таких семінарах також практикується затвердження експрес-методичних вказівок у вигляді файлів на ЕОМ, які частково друкуються або передаються студентам через внутрішню електронну мережу факультету.

Нормативне проведення 1-го кафедрального методичного семінару на семестр. Результати проведення семінарів обговорюються на засіданнях Методичної ради факультету.

Практичні навички використання нових інформаційних технологій набуваються завдяки вивченню програмних систем, які реалізують сучасні інформаційні технології, або їх суттєві елементи: Microsoft Office, C#, Prolog, Statistica, СППР Выбор, MS Visio, LHelper, Anies, MiniES, Expro, Exsys Corvid, MathCad, Matlab, С Builder, Delphi, BPWin.

Практичне застосування нових інформаційних технологй практично вивчається при проведенні проектно-технологічної практики.

Однією з форм впровадження інноваційних технологій у вищу освіту є забезпечення високого рівня інформатизації навчального процесу та впровадження активних методів навчання, які активно підтримуються професорсько-викладацьким складом кафедри ІСПР у вигляді впровадження мультимедійних засобів навчання (використання інтерактивної дошки SMART Board, ноутбука та мультимедійного проектора для електронних презентацій навчального матеріалу на лекційних, лабораторних та практичних заняттях), а також застосування внутрішньої системи комп’ютерного тестування для перевірки знань студентів.