Кафедра інте​лектуальних систем прийняття рішень:
наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри проводиться за такими напрямами:

Тема 1. «Консолідація даних в технологіях багаторівневого інформаційного моніторингу»

Концепція НДР зводиться до розробки методологій, формальних моделей та методів консолідації даних.

Мета НДР полягає в розробці методів консолідації даних в технологіях багаторівневого інформаційного моніторингу.

Перелік основних напрямів НДР:

 1. Методологія поєднання моніторингових даних для використання в технологіях багаторівневої обробки інформації.
 2. Інформаційна технологія багаторівневого інформаційного моніторингу.

У відповідності з поставленою метою в НДР розв’язуються наступні задачі:

 • аналіз методів формування моніторингових даних, аналіз методів обробки інформації в багаторівневих системах для визначення основних напрямів їх вдосконалення, методів побудови багаторівневих систем обробки інформації та методів координації таких систем;
 • підвищення якості перетворення інформації в моделях багаторівневих моніторингових системах;
 • розробка інформаційної технології багаторівневого інформаційного моніторингу;
 • експериментальні дослідження та аналіз результатів використання розроблених методів консолідації даних в моніторингових системах.

Об’єкт дослідження – процес поєднання різнотипових даних для побудови багаторівневих систем обробки інформації.

Предмет дослідження – методи побудови структури багаторівневих систем обробки інформації на основі консолідованих даних.

Методи дослідження – теорія ієрархічних багаторівневих систем для координації елементів системи багаторівневого перетворення інформації, методи статистичного аналізу, метод сегментації зображень та метод зонування мамограм для пошуку хворої ділянки тіла, методи імітаційного моделювання для експериментального дослідження розроблених методів обробки інформації; методи системного аналізу для визначення рівнів ієрархії перетворення інформації.

Тема проекту «Автоматизоване визначення проблемних ділянок мамограм при діагностиці онкологічних захворювань» в рамках даної НДР

Концепція проекту зводиться до розробки формальних багатопараметричних моделей та методів для інтелектуальної підтримки прийняття рішень та підвищення якості перетворення інформації в процесі багаторівневого медичного моніторингу.

Мета проекту полягає у застосуванні одержаних моделей та методів для розробки адаптивних комп’ютерних систем, орієнтованих на автоматизацію процесу виявлення «проблемних» ділянок на мамограмі.

Перелік основних напрямів досліджень по проекту:

 1. Технології багаторівневого перетворення інформації. Дублювання рівнів.
 2. Багаторівнева структура перетворення інформації при аналізі мамографічних знімків.

У відповідності з поставленою метою проект включає дослідження: процесу перетворення інформації від вигляду слабоконтрастного зображення мамограми до вигляду визначення «проблемних» ділянок на цій мамо грамі, а саме:

 • зонування мамограми;
 • формування масиву вхідних даних;
 • синтез розпізнаваючої моделі;
 • випробування моделі та її застосування для аналізу мамо грами;
 • інтерпретація лікарем результатів моніторингу.

Об’єкт дослідження – процес перетворення інфоормації при аналізі слабоконтрастних зображень мамограм.

Предмет дослідження – методи та засоби виявлення «проблемних» ділянок на мамограмі.

Методи дослідження – теорія ієрархічних багаторівневих систем для координації елементів системи багаторівневого перетворення інформації.

Тема 2. «Методи та засоби інтелектуальної підтримки прийняття рішень»

Концепція НДР зводиться до розробки методологій, формальних моделей та методів інтелектуальної підтримки прийняття рішень.

Мета НДР полягає у застосуванні одержаних моделей та методів для розробки адаптивних комп’ютерних систем, орієнтованих на вирішення задач, що погано формалізуються.

Перелік основних напрямів НДР:

 1. Методологія формування баз знань на основі технології багаторівневої обробки інформації.
 2. Інформаційна технологія багаторівневої обробки інформації в управлінні мобільним роботом.
 3. Визначення структури ієрархічного перетворення інформації в багаторівневій системі прийняття рішень мобільного робота.

У відповідності з поставленою метою в НДР розв’язуються наступні задачі:

 • аналіз методів обробки інформації в системах керування мобільними роботами для визначення основних напрямів їх вдосконалення, методів побудови багаторівневих систем перетворення інформації та методів координації структури багаторівневих систем перетворення інформації;
 • підвищення адекватності моделей моніторингових інформаційних систем із багаторівневим перетворенням інформації;
 • вдосконалення методу координації структури багаторівневих систем обробки інформації;
 • розробка інформаційної технології багаторівневої обробки інформації в системі мобільного робота;
 • експериментальні дослідження та аналіз результатів використання розроблених методів обробки інформації в системі мобільного робота.

Об’єкт дослідження – процес обробки та перетворення інформації, в тому числі при управлінні мобільним роботом.

Предмет дослідження – процеси формування структури багаторівневої системи обробки інформації.

Методи дослідження – теорія ієрархічних багаторівневих систем для координації елементів системи багаторівневого перетворення інформації, теорія нейронних мереж для вибору топології нейронної мережі, алгоритму навчання мережі, методи статистичного аналізу, методи імітаційного моделювання для експериментального дослідження розроблених методів обробки інформації; методи системного аналізу для визначення рівнів ієрархії перетворення інформації.

Тема 3. «Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами»

Мета проекту полягає у визначенні методологічних підходів до організації проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука-бізнес-держава.

На основі отриманих в роботах результатів підготовлено до захисту в 2017 році 1 докторську дисертацію, опубліковано 4 статті у фахових виданнях, зроблено 12 доповідей на конференціях.

До виконання даних робіт залучались аспіранти, які працюють в рамках даної тематики досліджень. За результатами наукових досліджень студентами захищено 2 магістерських роботи, 3 дипломних робіт спеціалістів, 14 дипломних бакалаврських проектів.

Науково-дослідна робота за всіма поданими напрямками продовжується.

Кафедра ІСПР здійснює співробітництво з інститутом проблем математичних машин і систем Національної академії наук України (ІПММС НАНУ) в рамках підтримки роботи Черкаської філії наукового семінару «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Загальна тематика семінару: «Реалізація методів інтелектуальної обробки даних в рамках технології багаторівневого моніторингу»

Основні зусилля кафедри ІСПР спрямовані на те, щоб освітній процес розвивався на високому інтелектуальному рівні з відповідним сучасним матеріально-технічним та науково-методичним забезпеченням забезпеченням. Навчальний процес організовується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.