Кафедра інформаційних технологій:
перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Біомедична кібернетика та телемедицина

Мета дисципліни – отримання студентами систематизованого уявлення про кібернетичні принципи функціонування біологічних систем та побудову інформаційних систем телемедицини.

Верифікація та тестування програмного забезпечення

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними технологіями тестування програмного забезпечення, оволодіти методами виявлення недоліків у програмних продуктах, що проходять тестування, а також технологіями запобігання таким недолікам. Вивчення технологій захисту програмного забезпечення від різноманітних способів несанкціонованого втручання в процес його нормального функціонування.

Економіка і бізнес

Мета дисципліни – опанування теорією сучасного бізнесу та основоположних принципів виробничої діяльності в умовах сучасного ринку, формування основоположних орієнтирів у підприємницькій діяльності, набуття вмінь аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та непередбачуваності очікуваних наслідків.

Економіка програмного забезпечення

Мета дисципліни – формування у майбутніх працівників сфери ІТ системних знань з основ патентознавства та практичних навичок з оформлення документів для отримання патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, свідоцтва про право власності на програмний продукт.

Електротехніка та електроніка

Мета дисципліни – оволодіння та набуття студентами знань по побудові, розрахунку та застосуванню електричних кіл постійного, змінного та імпульсного струмів, по вибору та застосуванню трансформаторів і електричних машин, по параметрам, розрахунку та застосування дискретних активних та пасивних електронних приладів, по застосуванню інтегральних аналогових та цифрових пристроїв.

Інструменти та засоби створення Web-сторінок

Мета дисципліни – є засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, а також формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних сайтів.

Комп'ютерні мережі

Мета дисципліни – навчання студентів принципам, технологіям та протоколам локальних та глобальних комп'ютерних мереж.

Комп'ютерна лінгвістіка

Мета дисципліни – формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з основ комп’ютерної лінгвістики як підґрунтя для розв‘язання задач, що виникають при побудові систем аналізу лінгвістичних конструкцій та систем природномовного спілкування.

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Мета вивчення дисципліниоволодіння та набуття студентами базових теоретичних і практичних знань про елементи та пристрої комп’ютерної техніки, цифрової схемотехніки, методи їхнього дослідження та способи використання в комп’ютерах, про сучасний принцип побудови основних функціональних вузлів комп’ютерів: пристрій управління, арифметико-логічний пристрій, пристрою пам’яті та об’єднуючої системної шини, теоретичної і практичної бази проектування та розробки одно процесорних і багатопроцесорних засобів обчислювальної техніки універсального та спеціалізованого призначення.

Медичні програмно-апаратні комплекси

Мета дисципліни – оволодіння та набуття студентами знань по структурній будові медичних комплексів, визначенню рівня доцільності вирішення задач апаратним забезпеченням, використанню аналогової та цифрової техніки при отримані та обробці біомедичних даних та формуванні вихідної дії, розробці та відладці мікроконтролерних медичних пристроїв, розробці та відладці медичних систем на базі комп'ютерної техніки, розробці та відладці медичних програмно-апаратних комплексів, розподілу функціонального навантаження між програмним та апаратним забезпеченням, створенню ПЗ медичних пристроїв на базі сучасних мікроконтролерів та вбудованих систем на їх базі.

Операційні системи

Мета дисципліни – надання базового матеріалу  щодо основних принципів роботи, структури та побудови операційних систем; ознайомити студентів з особливостями створення багатопотокових програм та програм з використанням синхронізуючих засобів –  семафорів, моніторів та повідомлень.

Організація баз даних і знань

Мета вивчення дисципліни — навчитися розв’язувати завдання проектування баз даних і знань, розробляти прикладні системи із застосуванням сучасних систем управління базами даних і комп’ютерних технологій, адміністрування баз даних і знань.

Організація ІТ бізнесу

Мета дисципліни – формування у студентів системи компетентностей, які необхідні для організації діяльності компанії IT-індустрії, управління економікою підприємств даної галузі, формування та постановки технічного завдання, визначення стратегії і тактики кадрового та фінансового забезпечення компаній ІТ-індустрії.

Основи патентознавства

Мета дисципліни – формування у майбутніх працівників сфери ІТ системних знань з основ патентознавства та практичних навичок з оформлення документів для отримання патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, свідоцтва про право власності на програмний продукт.

Патентознавство та авторське право

Мета дисципліни – формування у майбутніх працівників сфери ІТ системних знань з патентознавства та авторського права та практичних навичок з оформлення документів для отримання патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, свідоцтва про право власності на програмний продукт

Програмування та алгоритмічні мови

Мета дисципліни – засвоєння основних понять алгоритмізації і техніки застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур (організація програм) і базових структур даних (організація даних).

Проектування автоматизованих інформаційних систем та технологій

Мета дисципліни-здобуття студентами теоретичних та практичних знань з організаційно-методологічних засад функціонування автоматизованих інформаційних систем і технологій управління підприємством, зокрема знання основ системотехніки, теорії та практики використання інформаційних технологій.

Проектування інформаційних систем

Мета дисципліни – сформувати у студентів систематизовані знання про основні поняття і практичні навички по проектуванню та розробці за сучасними технологіями складних інформаційних систем.

Проектування комп’ютерних систем з розподіленими базами даних

Мета дисципліни – набуття студентами компетенцій в галузі проектування комп’ютерних систем на основі сучасних розподілених баз даних та інформаційних технологій.

Проектування комп'ютерних мереж

Мета дисципліни – формування у студентів практично застосованих та обов’язково потрібних на сучасному ринку знань, вмінь, що орієнтовані на проектування, моделювання, розгортання, обслуговування та забезпечення надійності і безпеки в корпоративних комп’ютерних мережах, шляхом вибору моделі та побудови оптимального процесу розробки мережного програмного забезпечення, побудови алгоритмічних методик розв’язку проектних задач організації комп’ютерних мереж i процедур на етапах проектування сучасних програмних засобів.

Професійна практика програмної інженерії

Мета дисципліни – вивчення фундаментальних теоретичних основ професійної діяльності в галузі розробки програмного забезпечення; отримання практичних навичок ведення професійної діяльності в умовах наближених до реальних.

Розробка системних додатків

Мета дисципліни – поглиблення фундаментальних знань студентів з базових сервісів, в яких повинен досконально орієнтуватись розробник Windows-додатків; максимально ефективно використовувати можливості операційної системи, для якої розробляється системне програмне забезпечення, а також сформувати вміння самостійно проектувати та розробляти системні додатки режимів ядра та користувача будь-якого рівня складності й драйверів.

Сертифікація та стандартизація програмних продуктів

Мета дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок щодо принципів, методів і засобів забезпечення якості в життєвому циклі засобів інформаційних технологій, підтвердження відповідності програмного забезпечення з урахуванням законодавчої бази, що діє в Україні, і вимог національних і міжнародних стандартів.

Теорія алгоритмів

Мета дисципліни – сформувати у студентів систематизовані знання про інтуїтивне поняття алгоритму, властивості алгоритмів, загальну схему побудови та приклади алгоритмічних систем.

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична  статистика

Мета дисципліни – формування у майбутніх програмістів базових знань з основ теорії ймовірностей, імовірнісних процесів та математичної статистики, вивчення основних методів кількісної оцінки дії випадкових факторів, що впливають на будь-які процеси, прищеплення навичок моделювання випадкових явищ та процесів, вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.

Тестування та захист програмного забезпечення

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними технологіями тестування програмного забезпечення, оволодіти методами виявлення недоліків у програмних продуктах, що проходять тестування, а також технологіями запобігання таким недолікам. Вивчення технологій захисту програмного забезпечення від різноманітних способів несанкціонованого втручання в процес його нормального функціонування.

Технічні засоби медичної діагностики

Мета дисципліни – оволодіння та набуття студентами знань про методи функціональної діагностики, теорії й проектування медичної електронної вимірювальної апаратури оволодіння та набуття студентами знань про сучасні діагностичні методи в медицині та використання технічних засобах їх проведення; принципи будови та експлуатації засобів медичної діагностики на базі обчислювальної техніки; основи проектування медичних діагностичних систем та комплексів; апаратної та схемо-технічної будови засобів діагностики; будова програмного забезпечення; методи наладки, контролю працездатності та оцінки точності діагностування.

Технології комп'ютерного проектування

Мета вивчення дисципліни оволодіння та набуття студентами знань про сучасні методологічні та математичні основи комп’ютерного проектування, методології CAD – та CALS – технології, методи проектування і розробки програмного забезпечення за допомогою інструментальних засобів CASE – технологій.

Технологія створення програмних продуктів

Мета дисципліни – дати студентам знання з основ швидкої розробки програмних продуктів (RAD-системи), ознайомити студентів з призначенням, складовими компонентами, структурою та принципами побудови ПЗ за допомогою об'єктно-орієнтованих мов програмування 4-го покоління.

Управління ІТ-проектами

Мета дисципліни – ознайомити студентів із теоретичними основами функціонально-вартісного аналізу та організації складних експертиз та сприяти  розвитку у студентів практичних навичок функціонально-вартісного аналізу та проведення складних експертиз за допомогою прикладних програмних засобів.

Цифрова обробка біомедичних сигналів

Мета дисципліни – оволодіння та набуття студентами знань про сучасні поняття, методи та основні напрямки досліджень в теорії цифрової обробки біомедичних сигналів.