Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Алгоритми та структури даних

Мета дисципліни – підготовка студентів для свідомого використання у майбутній професійній практиці науково-обґрунтованого підходу до вибору алгоритмів та структур даних.

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Мета дисципліни – підготовка студентів до професійної діяльності в у сферах виявлення, аналізу, специфікації, валідації та верифікації вимог до програмних систем; у сфері управління вимогами.

Вступ до програмної інженерії (Вступ до спеціальності, Вступ до комп’ютерних наук, Вступ до комп’ютерної інженерії)

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними питаннями щодо архітектури сучасних комп’ютерів, їхній компонентів, а також формати основних типів даних та їхнє внутрішнє подання в пам’яті комп’ютера; методи перетворення цілих із знаком та дійсних даних із зовнішнього вигляду у внутрішній, машинний та навпаки; способи реалізації машинної арифметики для цілих із знаком та дійсних даних.

Динамічне програмування та елементи теорії ігор

Мета дисципліни – з’ясування теоретичних засад та вивчення принципу Беллмана та інших умов застосовності та доцільності використання метода оптимізації «динамічне програмування», а також умов застосовності функції Шпрага–Гранді та теореми Шпрага–Гранді.

Дискретна математика

Мета дисципліни – ознайомлення з основними розділами дискретної математики (індукція; математична логіка; теорія множин; теорія формальних мов; комбінаторика; теорія графів) та їх зв’язок із програмуванням.

Інформатика і системологія

Мета дисципліни – формування знань з основ інформатики, системології та нових інформаційних технологій, вмінь застосування комп’ютера та системного і прикладного програмного забезпечення у практичній діяльності, розгляд доступних інформаційних ресурсів.

Інформатика та інформаційні технології

Мета дисципліни – формування знань з основ інформатики та нових інформаційних технологій, вмінь застосування комп’ютера та системного і прикладного програмного забезпечення у практичній діяльності, розгляд доступних інформаційних ресурсів.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Мета дисципліни – підготовка молоді до активного використання інформаційних технологій в сучасному діловодстві та управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування умінь та навичок використання сучасного програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп’ютерно-орієнтованих офісних технологій. Мета курсу досягається насамперед через ознайомлення студентів з основами інформатики, практичне оволодіння ними сучасними інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури. Знання та вміння, придбанні після вивчення курсу, є основною для вивчення фахових дисциплін, в тому числі для написання курсових та кваліфікаційних робіт, виконання наукових досліджень.

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними та схематичними основами цифрової обчислювальної техніки (ЦОТ), принципів і способів побудови апаратних засобів ЕОМ, способів оцінки їх техніко-економічних показників, а також набуття знань, умінь і навичок у розробці засобів ЦОТ на сучасній елементній базі та розробці програмного забезпечення до цих засобів. Курс розкриває багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем, допомагає зрозуміти принципи взаємодії систем та підсистем комп’ютера.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Мета дисципліни – надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу аналітичної геометрії та лінійної алгебри, які складають невід’ємну частину загально математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття алгебри та геометрії та логіку розвитку теоретичних побудов в цих дисциплінах; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач.

Людино-машинна взаємодія

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо принципів побудови та сучасних методів створення засобів людино-машинної взаємодії.

Математичний аналіз

Мета дисципліни – засвоєння базових математичних знань, вивчення основних понять та методів математичного аналізу для забезпечення математичної бази вивчення інших навчальних дисциплін.

Математичні методи дослідження операцій

Мета дисципліни – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними поняттями інформатики і комп’ютерних технологій, вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основних понять, пов’язаних з використанням інформаційних технологій. Формування у них теоретичних знань по принципах організації, функціональних можливостях, апаратному та програмному забезпеченню інформаційних технологій. Формування навичок для застосування сучасних інформаційних технологій під час професійної діяльності. Основне завдання дисципліни полягає в підготовці студентів до вивчення спеціальних дисциплін за професійним спрямуванням.

Методологія та організація наукових досліджень

Мета дисципліни – підготовка магістрантів до виконання прикладних наукових досліджень у відповідних областях: програмної інженерії, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, системного аналізу.

Метрологія

Мета дисципліни – забезпечення умови для освоєння студентами знань з основ метрології та їх практичному застосуванні при розробці програмного забезпечення вимірювальних, контролюючих систем та систем управління.

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Мета дисципліни – вивчення методологічних основ моделювання програмного забезпечення та практична підготовка студентів до професійної діяльності в сферах структурного та імітаційного моделювання програмних систем, аналізу побудованих моделей з метою підвищення якості розробки програмного забезпечення.

Новітні інформаційні технології в науці і освіті

Мета дисципліни – оволодіння знань магістрантами з актуальних та нових інформаційних технологій, що застосовуються у освітньому і науковому процесах вищих навчальних закладів філологічного напрямку, оволодіти навичками використання комп‘ютерних засобів та інформаційних технологій при підготовці та проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять, при науковому пошуку та обробці інформації, при підготовці доповідей та презентацій, при формуванні навчальних та планово-звітних матеріалів.

Новітні інформаційні технології в освітньому процесі

Мета дисципліни – ознайомлення студентів зі станом впровадження сучасних методів та засобів навчання в систему освіти; формування у студентів знань та умінь щодо широкого та ефективного застосування в організаційних, методичній та навчально-виховній роботі інформаційних засобів навчання; підготовка студентів до викладацької роботи.

Новітні інформаційні технології в освітньому процесі

Мета дисципліни – надання студентам знань з новітніх інформаційних технологій, що застосовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів напрямку підготовки «Гуманітарні науки», оволодіти навичками використання комп‘ютерних засобів та інформаційних технологій при підготовці доповідей та презентацій, оформленні документації для рефератів, для курсових та дипломної робіт, при інформаційному пошуку та обробці інформації, при захисті електронної інформації від потенційних загроз.

Об`єктно-орієнтоване програмування

Мета дисципліни – вивчення теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій щодо застосування принципів об’єктно-орієнтованого програмування для розробки сучасних програмних засобів.

Обчислювальна техніка та програмування

Мета дисципліни – засвоєння базових знань компонентів програмно-апаратного забезпечення сучасної обчислювальної техніки та програмування.

Основи інформатики

Метою курсу є формування у студентів базових фундаментальних знань з основ обробки інформації на ЕОМ, формування загального культурного кругозору в області систем обробки інформації, формування необхідних знань для використання сучасних базових комп’ютерних технологій у якості інструменту розв’язання практичних задач у своїй предметній області.

Паралельне програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем

Мета дисципліни – вивчення математичних моделей, методів і технологій паралельного програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем в обсязі, достатньому для успішного початку робіт у галузі паралельного програмування.

Паралельні обчислювальні процеси

Мета дисципліни – формування системи знань з класифікації та принципів побудови паралельних обчислювальних процесів; розгляд сучасних мов програмування, що використовують елементи розпаралелювання та злиття потоків; оволодіння методами програмної реалізації паралельних алгоритмів.

Програмування на Асемблері

Мета дисципліни – створення програм мовою Асемблера, організація переривань; системні функції, використання системних функцій; створення Асемблерних функцій для інтеграції у програми, написані на мовах високого рівня; створення додатків на мові Асемблер під Windows.

Програмування та алгоритмічні мови

Мета дисципліни – засвоєння основних понять алгоритмізації і техніки застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур (організація програм) і базових структур даних (організація даних).

Проектування і розробка крос-систем

Мета дисципліни – навчити студентів створювати і користуватися основними компонентами крос-систем. Студенти мають навчитись створювати та налагоджувати як основні компоненти крос-систем, так і програми за допомогою крос-компіляторів та налагоджувачів програм. Налагоджену програму студент повинен навчитись розміщувати в пам’яті цільового мікроконтролера.

Проектування та розробка трансляторів

Мета дисципліни – вивчення структури компіляторів та основних його фаз. Ознайомлення з методами синтаксичного аналізу та оптимізації програм. Вивчення форм внутрішнього подання програм.

Розробка крос-платформенних програмних систем

Мета дисципліни – забезпечення отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок компонентного програмування, принципів технології розробки крос-платформних програмних систем, принципів використання засобів крос-платформного програмування.

Сучасна теорія управління

Мета дисципліни –  формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо принципів автоматичного управління, сучасних методів їхньої розробки та забезпечення заданих експлуатаційних характеристик, передового вітчизняного та світового досвіду у галузі створення засобів автоматизації.

Технологiя MODEL CHECKING

Мета дисципліни –  навчити студентів формально визначати модель структури майбутньої системи. Студенти мають ознайомитись з методами логічного визначення поведінки системи на основі її опису в термінах темпоральної логіки. За допомогою опису системи створювати моделі систем у вигляді недетермінованих скінчених автоматів, на основі структури Крипке.

Технології захисту інформації

Мета дисципліни – підготовка студентів з правових та технічних основ захисту програм та даних від порушення конфіденційності, цілісності та доступності, з проблем технічного захисту програм та інформації у комп‘ютерних мережах і основних методів та технологій їх вирішення; познайомити з принципами побудови та дії комп‘ютерних вірусів і антивірусних програм, оволодіти способами та методами захисту програм та даних від вірусного та іншого небезпечного програмного забезпечення.

Технологія візуального програмування

Мета дисципліни – освоєння теоретичних основ і способів використання візуального програмування як нового і ефективного методу автоматизованого побудови програм для ЕОМ.

Функціональний аналіз

Мета дисципліни – вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв’язування, аналізу та використання задач функціонального та опуклого аналізів у широкому спектрі технічних, виробничих, економічних, соціальних та інших проблем, які виникають у процесі діяльності людини на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.

Чисельні методи в інформатиці (Чисельні методи)

Мета дисципліни – оволодіння студентами знань з основних методів обчислювальної математики, забезпечити набуття вмінь програмної реалізації прикладних задач на основі базових алгоритмів чисельних методів на мовах програмування високого рівня, розглянути сучасні середовища та мови програмування для обчислювальних методів з точки зору їх застосування у прикладних задачах.